professor_pic
سیدضیاءالدین تاج الدین کاوردی
سیدضیاءالدین تاج الدین کاوردی ، استاد تمام رشته --- است. ایشان در گروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی عضویت دارد
دبیری همایش‌ها
  • تاج الدین کاوردی سیدضیاءالدین، سمینار ادواری (1)، دبیر علمی
  • تاج الدین کاوردی سیدضیاءالدین، سمینار ادواری (2)، دبیر علمی