professor_pic
رضا واعظی
رضا واعظی متولد شهر مشهد است . مرتبه علمی ایشان دانشیار می‌باشد. ایشان عضو هیات علمی مدیریت دولتی است.
منتشر شده در نشریات داخلی
 • واعظی رضا، متولی حبیبی مسلم، نگاهی دانش مدار به مدیریت دانش، علوم مدیریت ایران، 17، 114-113، 1385/01/01
 • الوانی سید مهدی، واعظی رضا، مقدمه ای بر مطالعات تطبیقی در مدیریت، مطالعات مدیریت بهبود و تحول، 1، 10-11، 1372/01/01
 • واعظی رضا، محیط سیاسی و کارایی مدیریت دولتی، مطالعات مدیریت بهبود و تحول، -، 9، 1372/01/01
 • خلیفه سلطانی حشمت، فقیهی ابولحسن، واعظی رضا، انجمن های علمی و نظام تصمیم گیری های علمی کشور، علوم مدیریت ایران، 6، 24، 1390/12/25
 • واعظی رضا، صداقت پور فرزانه، مطالعه دولت الکترونیک و چابکی در سازمان ثبت احوال استان تهران، مطالعات مدیریت بهبود و تحول، 22، 67، 1391/06/25
 • هاشمی صدیقه سادات، الوانی سید مهدی، واعظی رضا، الگوبرداری دانشگاه علوم انتظامی از بهترین شیوه های دانشگاه تهران در مدیریت دانش، انتظام اجتماعی، 10، 2، 1389/01/01
 • Vaezi Reza, Hasanpour Gharoughchi2 asmaeil, A Process Model for New Product Development: A Multiple Case Study of Iranian Food Industry Companies, 6, 9, 2013/01/01
 • واعظی رضا، رحمانی فاطمه، تاثیر فضای اخلاقی سازمان بر رفتارهای ضدشهروندی سازمانی، مطالعات رفتار سازمانی، 1، 2، 1391/09/25
 • واعظی رضا، مایل افشار مهناز، معمار زاده مهدی، نگرش کارکنان نسبت به رفتار شهروندی و ارتباط آن با بهره وری کارکنان در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شهر تهرا ن ن، بیمارستان، 10، 2، 1390/06/25
 • Vaezi Reza, Nattagh Nattagh, e-health readiness assessment frame work in iran, Iranian Journal of Public Health, 41, 10, 2012/01/01
 • بودلایی حسن، الوانی سید مهدی، اعرابی سید محمد، واعظی رضا، مطالعه پدیدار شناختی جوهره کارآفرینی عمومی، مدیریت سازمانهای دولتی، 1، 3، 1392/06/25
 • واعظی رضا، سبزیکاران اسماعیل، بررسی رابطه ساختار سازمانی و توانمند سازی کارکنان در شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران-منطقه تهران، پژوهشنامه مدیریت تحول، 2، 3، 1389/06/14
 • واعظی رضا، نورافروز علی حسین، نیاز سنجی اطلاعاتی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی و نقش ان در تامین نیازها، پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 24، 2، 1387/12/06
 • واعظی رضا، وثوقی فاطمه، اجرای مدل تعالی سازمانی و ارتقا بهره وری منابع انسانی، مطالعات مدیریت صنعتی، 8، 19، 1389/01/01
 • واعظی رضا، ایمانی عبدالمجید، سنجش آمادگی الکترونیک سازمان بازرگانی استان تهران، پژوهش های مدیریت عمومی، 2، 6، 1388/01/01
 • واعظی رضا، پژوهش کیفی: استراتژی پژوهش مستقیم در عمل، علوم مدیریت ایران، 1، 3، 1385/09/25
 • واعظی رضا، اغاز عسل، تاملی بر تعامل بروکراسی و فرهنگ در ایران، علوم مدیریت ایران، 5، 19، 1389/01/01
 • واعظی رضا، نورافروز علی حسین، مقایسه رفتار اطلاع یابی اینترنتی : مطالعه موردی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی، علوم مدیریت ایران، 3، 11، 1387/09/25
 • واعظی رضا، عباسی زینب، رابطه مهندسی مجدد فرایند های کسب و کار و سازمان یادگیرنده، مطالعات مدیریت صنعتی، 5، 14، 1385/01/01
 • واعظی رضا، ازمندیان محمد رضا، مدل پاسخگویی سه بعدی : نگاهی متفاوت به پاسخگویی، 6، 1، 1390/01/01
 • واعظی رضا، مسلمی طیبه، شناسایی عوامل سازمانی موثربر اجرای مطلوب سیستم مدیریت دانش، مطالعات مدیریت بهبود و تحول، 1، 1، 1388/02/01
 • واعظی رضا، نقوی حسینی سید علیرضا، قربانی هروی فاطمه، سرمایه اجتماعی عنصر اساسی سازمان های مدرن، نظارت و بازرسی، 2، 6، 1387/12/25
 • واعظی رضا، سرورت دربه سیده سحر، استراتژی بازاریابی اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور برای کاهش تخلفات اداری، دانش ارزیابی، 3، 8، 1390/06/25
 • واعظی رضا، نقش رفتار سازمانی مثبت گرا در کاهش سکوت سازمانی، مطالعات مدیریت بهبود و تحول، 24، 79، 1394/10/01
 • واعظی رضا، شفیعی نیک ابادی محسن، جلیلی بوالحسنی اعظم، سیستم برنامه ریزی منابع انسانی و پیاده سازی ان، ارتباط علمی، 16، 3، 1389/06/25
 • واعظی رضا، محمدی حامد، تاملی بر مفهوم عقلانیت در سازمان، کار و جامعه، -، 158، 1392/04/25
 • واعظی رضا، فروزانفر حمید، مدل ساختاری اثربخشی سازمانی : ارزیابی مستقیم و غیر مستقیم عوامل سازمانی و مدیریت دانش در شرکت سایپا، مدیریت توسعه وتحول، 5، 14، 1392/08/25
 • واعظی رضا، زارعی محمد مهدی، آسیب شناسی ساختار هولدینگ و ارایه راهکارهای جهت بهبود ساختار سازمانی هولدینگ در ایران، مطالعات کمی در مدیریت، 5، 3، 1393/07/25
 • حسن پور اکبر، واعظی رضا، سفید کار پریم، بررسی عوامل موثر بر فرایند مدیریت دانش در صنعت بانکداری و بیمه، مدیریت توسعه وتحول، 5، 15، 1392/11/25
 • واعظی رضا، عدنان راد اعظم، نگرشی به تغییر از منظر آموزه های اسلامی و رابطه آن با آمادگی کارکنان برای تغییر، مطالعات رفتار سازمانی، 3، 1و2، 1393/11/14
 • واعظی رضا، شناسایی و الویت بندی الگوهای ارزیابی خط مشی گذاری عمومی، علوم مدیریت ایران، 10، 40، 1395/02/02
 • نورافروز علی حسین، واعظی رضا، بررسی تولیدات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در پایگاه استنادی اسکوپوس، فصلنامه مطالعات دانش شناسی، 2، 5، 1394/08/20
 • رنجبر کبوتر خانی مصطفی، واعظی رضا، حسین پور داود، تاثیر عدالت سازمانی در بروز رفتار انحرافی براساس نقش میانجی ادراک از عدالت، مطالعات رفتار سازمانی، 5، 3، 1395/08/28
منتشر شده در نشریات خارجی
 • Rezaei Manesh Behrouz, Vaezi Reza, Alavi Seyed Amir Raza, Empowerment and customer-oriented behavior of employees, International Journal of Innovation and Applied Studies, 10, 3, 2015/03/25
ارائه شده در همایش‌های داخلی
 • نریمانی امیر رضا، واعظی رضا، سومین همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، تحلیل محتوایی تحقیقات تجاری سازی در دانشگاه های کشور، 1395/10/01، 1395/10/01
ارائه شده در همایش های بین المللی
 • رضائی منش بهروز، واعظی رضا، علوی سید امیر رضا، کنفرانس بین المللی حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، توانمندسازی و رفتار مشتری مدارانه کارکنان، 1393/08/04، 1393/08/05
 • واعظی رضا، کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت، مقاله چاپ شده، بررسی تطبیقی برنامه ریزی راهبردی کلان اقتصادی بین دو کشور ایران و ترکیه ؛و مقایسه وضعیت موجود انها، 1395/03/06، 1395/03/06
 • واعظی رضا، سومین هامیش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارافرینی و اموزش ایران، مقاله چاپ شده، بررسی ساختار سازمانی مطلوب جهت کاهش فساد اداری در بنگاه ها ( مطالعه موردی بانک صادرات ایران)، 1395/06/04، 1395/06/04
 • واعظی رضا، نریمانی امیر رضا، دومین کنفرانس جامع و بین المللی اقتصاد مقاومتی، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، تحلیل محتوای سیر تاریخی تجاری سازی پژوهش دانشگاهی در ایران، 1395/09/26، 1395/09/26
تالیف
 • واعظی رضا، مدیریت ایران "ارزیابی عملکرد دوات "، تالیف، انتشارات علمی و فرهنگی کتیبه، 1394/07/01
ترجمه
 • واعظی رضا، ازمندیان محمد صادق، روش های تحقیق کمی و کیفی مدیریت دولتی و سازمان های غیرانتفاعی جلددو، ترجمه، صفار، 1390/08/30
 • واعظی رضا، زارع اشگزی جلال الدین، جهانی شدن مدیریت در طراحی سازمان، ترجمه، گنجینه علوم، 1387/07/01
 • واعظی رضا، ازمندیان محمد صادق، روش های تحقیق کیفی و کمی در مدیرت جلد 1، ترجمه، صفار، 1390/07/01
طرح‌های درون دانشگاهی
 • بررسی و مقایسه رفتار اطلاع یابی اعضای هیات علمی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده مدیریت علامه، 1387/01/01، 1387/01/01
 • نیازسنجی اطلاعات دانشجویان دانشکده مدیریت، 1383/01/01
 • مجری طرح جامع توسعه دانشگاه، 1383/01/01
کارشناسی ارشد
 • رابطه طراحی شغل و عملکرد کارکنان در شرکت سهامی شیر ایران، علی رضا افشار نژاد، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1383/07/21
 • رابطه ی فرهنگ و مدیریت کیفیت جامع - مطالعه ای در شرکت ایساکو، زهرا شجاعی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1383/09/17
 • تبیین شیوه های توانمند سازی کارکنان مرکز بهمن موتور، عباس شهرانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1383/12/11
 • رابطه ی فشار عصبی و اثر بخشی سازمانی، فرشاد حاج علیان، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1383/12/16
 • ارزیابی عوامل اثر گذار بر اثربخشی نظام پیشنهادات شرکت سهامی بیمه ایران، اعظم مومنی نوشهری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1383/12/23
 • موانع کار افرینی در شرکت ایران خودرو دیزل، مصطفی لطفی جلال ابادی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1384/06/27
 • جایگاه سیستم حمل و نقل زمینی استان فارس در گردشگری استان، سامان جهاندیده امین جان، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1384/06/28
 • رابطه ی عامل سازمان و مدیریت با نحوه اجرای خط مشی و توسعه ی کمی و کیفی دکتری تخصصی مدیریت، سید عباس کاظمی بیگدلی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1384/06/30
 • رابطه نظام ارزشیابی کارکنان در بهبود عملکرد نیروی انسانی گمرک ایران، سارا فراهانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1384/08/17
 • شناخت ویژگی های شخصیتی افراد کار افرین مستقل در شرکت های پخش کالا، رضا رجبی منفرد، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1384/09/22
 • موانع و تنگناهای ساختاری و مدیریتی استقرار دولت الکترونیک در حوزه ستادی وزارت بازرگانی نیک، اشرف السادات اردستانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1384/11/30
 • حرفه گرایی و تعهد کارکنان پژوهشی در شرکت ملی نفت ایران، ناصر مولایی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1385/02/19
 • تاثیر توزیع مکانی ایستگاههای آتش نشانی بر عملکرد سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران، داود عباسی کارجگان، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1385/02/20
 • تاثیر توزیع مکانی ایستگاه های اتش نشانی بر عملکرد سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران، داود عباسی کارجگان، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1385/02/20
 • رابطه ی طرح تکریم ارباب رجوع با کیفیت خدمات بخش عمومی، مسلم متولی حبیبی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1385/07/04
 • تاثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش در شرکت داده پردازی ایران، تهمینه ناطق، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1385/11/01
 • اثر اجرای سیستم مدیریت یکپارچه بر بهبود استاندارد های سیستم مدیریت در شرکت نفت پاسازگاد، علی مقصود لو، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1385/11/30
 • طراحی ساختار سازمانی شرکت زیرکنیوم، روح الله شفیعیان، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1386/02/23
 • رابطه ی میان بکارگیری مهندسی مجدد فرایند های کسب و کارو گرایش سازمان به سوی سازمان های یادگیرنده، زینب عباسی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1386/03/01
 • تاثیر شرایط محیطی بر ساختار سازمانی شهرداری منطقه 13 تهران، اسحاق انصاری فرد، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1386/04/26
 • رابطه عملکزد سازمانی و گروه های غیر رسمی، اسوه اسماعیلی نژاد، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1386/06/31
 • تاثیر ارتیاطات سازمانی بر مدیریت بحران شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران منطقه تهران، غلامرضا نظری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1386/07/03
 • تاثیر فناوری اطلاعات بر توانمند سازی کارکنان، زهره نقی پور، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1386/07/08
 • رابطه بین ساختار سازمانی و توانمند سازی کارکنان در شرکت پخش فراورده های نفتی ایران - منطقه تهران، اسماعیل سبزیکاران، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1386/08/08
 • عوامل موثر بر تعهد به تغییر در شرکت برق منطقه ای خراسان، لیلا مرتضوی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1386/11/09
 • سنجش امادگی الکترونیکی سازمان، عبدالمجید ایمانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1387/04/23
 • الگوی ساختار سازمانی دانایی محور ((مطالعه ای در معاونت تولید قطعات پرسی ایران خودرو)، سید قادر رادمرد، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1387/06/30
 • رابطه ی بین اعتماد عمومی وپاسخگویی در شرکت مخابرات از دیدگاه شهروندان، زینب خانزاده، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1387/07/28
 • عوامل سازمانی موثر بر اجرای مطلوب سیستم دانش در شرکت همکاران سیستم، طیبه مسلمی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1387/08/28
 • عوامل مرتبط با ارتقای اخلاق حرفه ای در سازمان تامین اجتماعی، الهام دهقانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1387/09/23
 • عوامل موثر بر مهاجرت نخبگان ، بررسی دو دیدگاه سیاستگذارانو نخبگان، کیمیا نامدار پور، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1387/10/10
 • الگویی برای ارزیابی گزینه های استراتژیک سازمان های حمل و نقل ریلی شهری ، حومه ای و بین شهری (مطالعه موردی شرکت مسافربری قطارهای مسافرتی) رجا، علیرضا نور علی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1387/11/29
 • رابطه بین هوش هیجانی با جو سازمانی در شرکت نفت پارس، زهرا عرب صادق ابادی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1387/11/30
 • رابطه ی اجرای مدل تعالی سازمانی با ارتقای بهره وری نیروی انسانی، فاطمه وثوقی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1388/04/16
 • ارزشیابی قابلیت اجرای فصل چهارم قانون برنامه چهارم توسعه ی کشور برای افزایش بهره وری شرکت های دانش بنیان از دیدگاه مدیران، امین رضا خالقیان، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1388/06/30
 • بررسی عوامل موثر بر بهبود بهره وری خدمات شهرداری گرگان، رامین باقری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1389/06/28
 • تاثیر الگوهای سه گانه پاسخگویی بر اعتماد عمومی شهروندان، محمد صادق ازمندیان، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1389/11/12
 • بررسی ارتباط نوع شغل و رشته ی تحصیلی کازشناسان ستادی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و تاثیر ان بر میزان رضایت شغلی، فرانک امیر سالاری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1389/11/12
 • الگوی سنجش امادگی بهداشت الکترونیک در ایران، فرزانه نطاق، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/06/29
 • رابطه مشخصه های کار با هویت سازمانی کارکنان بانک تات، ساره ابراهیمی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/06/29
 • رابطه مشخصه‌های کار با هویت سازمانی کارکنان بانک تات، ساره ابراهیمی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/06/29
 • نقش هوش عاطفی در بهبود رفتار شهروتدی سازمانی، فاطمه محمد پور، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/06/30
 • بکارگیری استراتژی های بازاریابی اجتماعی توسط سازمان بازرس کشور برای مقابله با تخلفات اداری، سیده سحر سرورت دربه، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/06/30
 • تعین عوامل موثر بر کجروی های اداری در گمرگ جمهوری اسلامی ایران، طاهره جلالی خان ابادی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/09/08
 • رابطه ی بکارگیری فناوری اطلاعات با بهره وری منابع انسانی مورد مطالعه شزکت توزیع نیروی برق استان کهکیلویه و بویر احمد، سید علی دانشگر، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/10/13
 • رابطه ی دولت الکترونیک با چابکی سازمان، فرزانه صداقت پور، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/10/25
 • تاثیر توانمدسازی روانشناختی کارکنان بر کاهش فرسودگی شغلی انان مورد مطالعه :مجموعه تولیدی گروه بهمن، زینب پناهی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/11/24
 • رابطه ی ادراک از عدالت سازمانی و اعتماد سازمانی با مشارکت شغلی کارکنان مورد مطالعه جهاد کشاورزی استان خوزستان (اهواز )، مینا سعید فر، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/11/25
 • ارائه راهکار هایی برای طراحی ساختار هولو گرافیک،مورد مطالعه شهرداری تهران، مریم سادات هاشمی نسب، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/11/29
 • رابطه فناوری اطلاعات با بهبود ارتباطات سازمانی، ملیحه محمدی حسینی نژاد، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/04/27
 • رابطه فناوری اطلاعات با بهبود ارتباطات سازمانی، ملیحه محمدی حسینی نژاد، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/04/27
 • مقایسه فرهنگ کار در بخش دولتی و خصوصی و عوامل اجتماعی موثر بر آن، محسن کرمانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/06/28
 • رابطه فضای اخلاقی سازمان و رفتارهای ضدشهروندی سازمانی، فاطمه رحمانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/06/29
 • رابطه فضای اخلاقی سازمان و رفتار ضد شهروندی سازمانی، فاطمه رحمانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/06/29
 • نقش رفتار شهروندی سازمانی بر سکوت کارکنان در بخش دولتی، مرضیه صیدانلو، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/10/05
 • تاثیر سبک رهبری نو اور در ایجاد استراتژی مناسب و ارتقای شفافیت سازمانی، فاطمه فراهانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/10/19
 • طراحی و تدوین مدل بومی مبارزه با فساد اداری در ایران، سعید زرندی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/11/01
 • تاثیر ادراک کارکنان از برنامه ریزی جانشین پروری بر تعهد انها با تاکید بر عدالت و اعتماد سازمانی، پوران احمدی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/11/03
 • عوامل موثر در اسقرار مدیریت ارتباط با شهروندان، ابراهیم صادقی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/11/08
 • تاثیر مشارکت مدیران صف در فرایندهای مدیریت منابع انسانی بر عملکرد مدیریت منابع انسانی، شیرین کربلایی علی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1392/04/09
 • ارزیابی امادگی سازمان ها در پیاده سازی طرح های فناوری اطلاعات سبز از طریق مجازی سازی، فائقه صمدی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1392/06/26
 • بروکراسی و دموکراسی در اندیشه های هابر ماس، محمد بلوریان، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1392/06/30
 • رابطه ی بکارگیری راهبردهای امیخته ی بازاریابی اجتماعی و فرهنگ سازمانی با بهبود عملکرد برنامه سازان رسانه و، مریم بستان پیرا، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1392/06/31
 • اسیب شناسی ساختار سازمانی هولدینگ اتکا، محمد مهدی زارعی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1392/11/15
 • اثر فرسودگی شغلی کارکنان صف بر عملکرد انان، روشنک مقدم شیر بای، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1392/11/15
 • اسیب شناسی بهره وری نیروی انسانی در صنعت سفال و چینی، فتانه کوروژده، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1392/11/28
 • رابطه سطح شادی با عملکرد کارکنان، الهه اقدسی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1392/11/29
 • تاثیر برون سپاری بر تعهد سازمانی کارکنان، شیوا شاهرخی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1392/11/29
 • اثربخشی مدیریت برنامه های صدا و سیمای خراسان رضوی، مریم عامل مقتی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/02/01
 • بازنمایی مدیران در سینمای پس از انقلاب اسلامی ایران، سیدمهدی میرحاجی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/02/14
 • بررسی ساختار تشکیلاتی دانشکده مدیریت دانشگاه های دولتی شهر تهران بر اساس الگوی دیوان سالاری حرفه ای هنری مینتزبرگ، امیر ثمری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/03/05
 • تاثیر رهبری معنوی بر عملکرد کارکنان، ضیالدین کاویانی وحید، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/06/30
 • کاربرد سیستم مدیریت یادگیری در مدیریت دانش، سپیده لویی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/06/31
 • تاثیر توانمند سازی سازمانی و روانشناختی بر رفتار مشتری مدارانه کارکنان، سید امیر رضا علوی بالمعنی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/10/30
 • بازنمایی رسانه سنتی در رسانه مدرن؛ مورد مطالعه: تعزیه های پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی در فاصله سال های 1387 تا 1392، نگار چگنی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/11/05
 • بازنمایی رسانه ی سنتی در رسانه مدرن ، مورد مطالعه:تعزیه های پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی درفاصله سال های 1377-1392، نگار چگینی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/11/05
 • نقش رفتار سازمانی مثبت گرا در کاهش سکوت سازمانی، روح الله هنرمند، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/11/18
 • بررسی عوامل اثر گذار بر سکوت سازمانی و اولویت بندی انها به روشAHP، فاطمه صفری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/11/21
 • تاثیر مهارت های رهبری بر فرایند های مدیریت دانش در سازمان ( مورد مطالعه شرکت برق منطقه ای تهران )، مرتضی هادی پور برزگر، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/11/26
 • انعطاف پذیری سازمانی و مدیریت جبران خدمات، سمانه ابراهیمی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/11/28
 • تاثیر عدالت سازمانی در بروز رفتار انحرافی با نقش متغیر میانجی ادراک از عدالت سازمانی، مصطفی رنجبر کبوتر خانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1394/06/31
 • تاثیر اخلاق کاری بر مزیت رقابتی ( مورد مورد مطالعه بانک تجارت )، پریسا خوش باش، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1394/09/15
 • تاثیر تاکتیک های جامعه پذیری سازمانی بر یادگیری افراد جدید الورودو تحلیل پیامد های ان، زهرا غلامی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1394/10/19
 • رابطه بازخور موثر و مشارکت کارکنان دانشی، علی رضا افسریان، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1394/11/28
 • بررسی تاثیر تصویر ادراک شدع صنعت نفت بر تمایل به ماندگاری کارکنان در واحدهای ستادی : بررسی نقش تفاوت های فردی، شکیبا غفوری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1395/06/28
PhD
 • حرفه گرایی و تعهد کارکنان- پژوهشی در شرکت ملی نفت ایران، ناصر مولائی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1385/02/19
 • رانتریسم و حکومت داری خوب :مطالعه تطبیقی کشورهای عضو سازمان اوپک (1996-2004 )، فرشاد علیخانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1386/06/31
 • مطالعه سازمان های دولتی ایران از دیدگاه تئوری های عاملیت و خادمیت، حمیدرضا رضایی کلید بری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1386/10/11
 • طراحی الگوی توانمند سازی کارکنان سازمان های دولتی استان یزد، سعیدعابسی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1386/12/19
 • الگویی برای سنجش ، ایجاد زمینه ارتقای قابلیت استخدام کارکنان بخش دولتی ایران، اکبر حسن پور، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1387/08/11
 • بررسی نقش معنویت در کارایی صنعت بانکداری، علی علی پناهی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1387/10/15
 • الگویی برای مدیریت استعداد در صنعت رق ایران، سارا فخریان، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1387/11/27
 • طراحی و تبیین مدل ارزیابی سرمایه فکری در سازمان، مجتبی رفیعی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1388/02/20
 • الگوی ساختاری ،فرهنگی و تکنولوژی متناسب با رویکرد مدیریت دانش، مهدی خیر اندیش، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1388/07/19
 • مدلی برای مشارکت سازمان های علمی مردم نهاد یا دولت برای ارتقا سیاستگذاری در جمهوری اسلامی، حشمت خلیفه سلطانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1388/09/24
 • الگوی معماری منابع انسانی در جهاد کشاورزی، حمید رضا قاسمی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1388/10/20
 • تحلیل گفتمان سیاست -اداره به یاری نظریه بازی ها(مطالعه در مدیریت دولتی ایران)، حجت الله قاسمی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1388/11/18
 • تدوین استراتژی های منابع انسانی در جهاد دانشگاهی، هادی حمیدی امامی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1389/11/23
 • الگوی تصمیم گیری فعالیت های قابل برون سپاری در بخش مدیریت منابع انسانی صنعت نفت، فرشاد حاج علیان، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/03/22
 • سنجش تاثیر ادراک فضای سیاسی سازمان بر عملکرد کارکنان، سید محمد تقی زاده مطلق، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/12/16
 • طراحی مدل مفهومی مدیریت عملکرد سازمانی برای سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، وحید یاوری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/07/12
 • مطالعه پدیدارشناختی کارافرینی در ایران، حسن بودلایی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1392/04/12
 • مدل فرایندی توسعه محصول در شرکت کدبانو، اسماعیل حسن پور قروقچی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1392/06/30
 • الگوی مشارکت شهروندی در مدیریت دولتی مبتنی بر تعالیم نهج البلاغه، هادی خان محمدی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/10/07
 • الگوی فعالیت های مدیریت منابع انسانی مبتنی بر سنخ شناسی شغلی و استراتژی مدیریت دانش، شهلا سهرابی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/12/09
 • الگوی ارزیابی خط مشی های مالیاتی در ایران مورد مطالعه : خط مشی مالیات بر ارزش افزوده، محسن محمدی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1395/06/28
سمت‌های اجرایی
 • عضویت در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده
 • رییس کمیته انتخاب کتاب دانشکده مدیریت و حسابداری
 • عضویت در شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده مدیریت
مشارکت در برگزاری کارگاه‌ها
 • سمینار 2 روزه بهره وری، مدرس، ایران، 1383/03/01، 1383/03/02
 • سمینار 2 روزه سنجش بهره وری، مدرس، ایران، 1383/09/01، 1383/09/02