professor_pic
پیام حنفی زاده
پیام حنفی زاده ، دانشیار رشته --- است. ایشان در گروه آموزشی مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت و حسابداری عضویت دارد
منتشر شده در نشریات داخلی
 • حنفی زاده پیام، صلاحی پروین اسناعیل، امیری مقصود. (1389). انتخاب سیستم های اطلاعاتی در محیط های غیر قطعی.... مدرس علوم انسانی، 1، 69
 • Hanafizadeh Payam, Rastkhiz Paydar Neda. (2013). A Data Mining Model for Risk Assessment and Customer Segmentation in the Insurance Industry. 4, 1
 • Darmani A.., Hanafizadeh Payam. (2013). Business Process Portfolio Selection in Re-engineering Projects. 19, 6
 • Hanafizadeh Payam, Seifi A.., Ponnambalam k... (2006). Primal and Dual Robust Counterpart of Uncertain Linear Programs: An Application to Portfolio Selection. Journal Of Industrial Engineering International, 2, 1
 • Hanafizadeh Payam, Salahi Parvin E.., Asadolahi p.., gholami Mr.. (2008). Ensemble Strategies to Build Neural Network to Facilitate Decision Making. 4, 6
 • Hanafizadeh Payam, Sherkat M.h. (2009). Designing Fuzzy-Genetic Learner Model Based on Multi-Agent Systems in Supply Chain Management. 36, 1
 • Hanafizadeh Payam, Zare Ravasan A.., Ramezanpour Khaki H... (2010). An Expert System for Perfume Selection Using Artificial Neural Network. 37, 12
 • Hanafizadeh Payam, Mirzazadeh M... (2011). Visualizing Market Segmentation Using Self-Organizing Maps and Fuzzy Delphi Method-ADSL market of telecommunication company. 38, 1
 • نقی زاده محمد، طباطبائیان حبیب الله، حنفی زاده پیام. (1390). مدل ارتقای توانمندی فناوری در بخش اویونیک ایران؛ جهت گیری استراتژیک و اثر مداخله گری توانمندی پویای فناوری. پژوهش های مدیریت منابع انسانی، 1، 4
 • حنفی زاده پیام، اسدی جعفر، خدمتگزار حمیدرضا. (1391). عوامل موثر در پذیرش بانکداری اینترنتی (مطالعه ی موردی: بانک اقتصاد نوین). 28، 1
 • حنفی زاده پیام. (1390). روند تکامل مدلهای آمادگی الکترونیکی و شکاف دیجیتالی از منظر روش شناسی. علوم مدیریت ایران، 6، 23
 • حنفی زاده پیام، رستخیز پایدار ندا. (1392). مقایسه ی دو روش داده کاوی در بخش بندی مشتریان بیمه ی بدنه ی اتومبیل براساس ریسک. مطالعات مدیریت صنعتی، 11، 30
 • حنفی زاده پیام، راسخ حمیدرضا، میرصالحیان محمدحسین. (1391). مدل ارزیابی عملکرد تلفیقی مورد مطالعه صنعت داروسازی. مطالعات مدیریت صنعتی، 10، 26
 • درخشان مجتبی، گل مکانی حمیدرضا، حنفی زاده پیام. (1391). رویکردی فراابتکاری برای انتخاب سبد سهام با اهداف چندگانه در بورس اوراق بهادار تهران. بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید، 23، 3
 • حنفی زاده پیام، رستخیز پایدار ندا. (1390). مدلی جهت دسته بندی ریسکی گروه های مشتریان بیمه بدنه اتومبیل براساس ریسک بااستفاده از تکنیک داده کاوی (مورد مطالعه: بیمه بدنه اتومبیل در یک شرکت بیمه ای). پژوهشنامه بیمه، 26، 2(پیاپی26)
 • حنفی زاده پیام، زارع رواسان احد. (1390). بررسی آمادگی سازمانی جهت پیاده سازی سیستم ERP بر مبنای مدل 7S مکینزی. کار و جامعه، مهر 1390، 136
 • حنفی زاده پیام، موسوی سید حسن، نایبی محمد امین. (1388). ارائه مدلی برای ارزیابی و رتبه بندی جایگاه های عرضه سوخت با رویکرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP). مدیریت توسعه وتحول، 1، 2
 • حنفی زاده پیام، دادبین شبنم، براتی مسعود. (1391). پیمایشی از ابعاد پیاده سازی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان و مدیریت ارتباط با مشتری در شرکت های ایرانی. مدیریت فناوری اطلاعات، 4، 11
 • نورافروز علی حسین، حریری نجلا، حنفی زاده پیام. (1391). ارزیابی آمادگی الکترونیکی کتابخانه های دانشگاهی، مطالعه موردی: دانشگاه علامه طباطبایی. فصلنامه نظام ها و خدمات اطلاعاتی، 1، 2
 • حنفی زاده پیام، حنفی زاده محمدرضا، خدابخشی محسن. (1387). طراحی متدولوژی تدوین مدل ارزیابی آمادگی الکترونیکی ایران. 24، 45
 • حنفی زاده پیام، نبوی علی، حنفی زاده محمدرضا. (1389). طراحی مدل ارزیابی آمادگی الکترونیکی برای شرکت های کوچک و متوسط انفورماتیکی ایران. دانشور رفتار، 17، 44
 • نورافروز علی حسین، حریری نجلا، حنفی زاده پیام. (1389). شناسایی شاخص های ارزیابی آمادگی الکترونیکی کتابخانه های دانشگاه ایران. اطلاع شناسی، 8، 3(پیاپی 29)
 • حنفی زاده پیام، صلاحی پروین اسماعیل، امیری مقصود. (1389). انتخاب سیستم های اطلاعاتی در محیط های غیر قطعی با استفاده از روش هیبریدی (تلفیق روش های برنامه ریزی سناریو، طراحی بدیهی و دلفی فازی). مدرس علوم انسانی، 14، 4(پیاپی 69)
 • حنفی زاده پیام، جعفری ابوالفضل. (1389). مدل ترکیبی شبکه های عصبی مصنوعی پیش خور و خودسازمانده کوهونن برای پیش بینی قیمت سهام. مطالعات مدیریت صنعتی، 8، 19
 • حنفی زاده پیام، خدابخشی محسن، حنفی زاده محمدرضا. (1386). شناسایی راهکارهای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه های ایران. 20، 79
 • حنفی زاده پیام، معیر سروشا. (1387). برنامه ریزی استراتژیک سیستمهای اطلاعاتی شرکتهای مادر : مطالعه موردی شرکتهای مادر مدیریتی در ایران. مدرس علوم انسانی، 12، 1(پیاپی 56)
 • حنفی زاده پیام، حنفی زاده محمدرضا، هدایی پور سیده ریحانه. (1387). طراحی مدل ارزیابی آمادگی الکترونیکی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ایران. پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، 14، 48
 • علیزاده علیرضا، حنفی زاده پیام. (1385). بررسی عوامل بحرانی موفقیت در پیاده سازی پروژه های برنامه ریزی منابع سازمان و رتبه بندی آنها. 22، 36
 • حنفی زاده پیام، اعرابی سید محمد، هاشمی علی. (1385). برنامه ریزی استراتژیک استوار با استفاده از برنامه ریزی سناریو و سیستم استنتاج فازی. مدرس علوم انسانی، 10، 3(پیاپی 46)
 • حنفی زاده پیام، غفوری سید علیرضا. (1386). عوامل کلیدی موفقیت در برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی شرکتهای سرمایه گذار. پژوهشنامه اقتصادی، 7، 3(پیاپی 26)
 • حنفی زاده پیام، پورسلطانی حسین، ساکتی پریسا. (1386). بررسی مقایسه ای توان پیش بینی شبکه های عصبی مصنوعی با روش توقف زودهنگام و فرایند سری زمانی خودبازگشت در برآورد نرخ تورم. تحقیقات اقتصادی، زمستان 86، 81
 • پیران نژاد علی، قلی پور آرین، پورعزت علی اصغر، حنفی زاده پیام. (1392). تبیین تاثیرات گسترش نفوذ ICT بر توسعه اجتماعی. مدیریت فناوری اطلاعات، 5، 3
 • خدمتگزار حمیدرضا، علیپور حافظی مهدی، حنفی زاده پیام. (1393). نظام های شناسه گر دیجیتالی: ارزیابی تطبیقی. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 30، 2(پیاپی80)
 • منطقی منوچهر، طباطبائیان حبیب الله، حنفی زاده پیام، نقی زاده محمد. (1392). الگوی ارتقای توانمندی فناورانه در بنگاه های فناوری محور با استفاده از روش تحقیق ترکیبی: نمونه بنگاه های بخش اویونیک ایران. بهبود مدیریت، 7، 1(پیاپی 19)
 • حنفی زاده پیام، سیفی عباس، پونومبالام کوماراسامی. (1385). تخصیص سرمایه با روش فضای احتمالی تفکیک شده. 22، 34
 • حنفی زاده پیام، سلامی رضا، روحانی مینا. (1385). تعیین عوامل موثر در انتخاب روش همکاری میان بنگاه ها : مطالعه موردی در بنگاه های فناوری اطلاعات ایران. 19، 74
 • سیفی عباس، حنفی زاده پیام، نوابی حمید رضا. (1383). مدل یک پارچه استوار در مساله انتخاب سهام تک دوره ای. تحقیقات مالی، 6، 17
 • حنفی زاده پیام، میرزازاده میثم، شرکت محمدحسین، آرمی میثم. (1388). طراحی مدل سنجش وفاداری مشتریان با استفاده از شبکه های خودسازمان ده. 25، 49
 • خدمتگزار حمیدرضا، حنفی زاده پیام، کیان پور راضیه. (1389). نقش ابعاد ریسک ادراک‏ شده‏ ی مشتریان بانک‏ها در پذیرش بانکداری اینترنتی در ایران. علوم مدیریت ایران، 5، 20
 • نقی زاده محمد، طباطبائیان سید حبیب اله، منطقی منوچهر، حنفی زاده پیام، نقی زاده رضا. (1391). الگوی افزایش ظرفیت جذب با تاکید بر جهت گیری های راهبردی سازمان و ادراک مدیران از پویایی محیط؛ نمونه بنگاه های بخش الکترونیک هوایی. سیاست علم و فناوری، 4، 4(پیاپی16)
 • تقوی فرد محمد تقی، حنفی زاده پیام، حمیدی مهدی. (1391). تاثیر اجرای مهندسی مجدد فرایندها بر کسب مزایای حاصل از سیستمهای برنامه ریزی منابع سازمان. علوم مدیریت ایران، 7، 26
 • طباطبائیان حبیب الله، منطقی منوچهر، حنفی زاده پیام، نقی زاده محمد، نیرومند پوراندخت. (1391). الگوی بهبود توانمندی فناورانه در بنگاه های دانش بنیان تامین کننده تجهیزات الکترونیک پلیس بر پایه الگوی توانمندی پویا. فصلنامه پژوهش‌های مدیریت انتظامی، 7، 2
 • حنفی زاده پیام، راد آزاده. (1395). ارزش ‌گذاری‌ برند‌ رایتل‌. دانش سرمایه گذاری، 5، 17
 • نقی زاده محمد، طباطبائیان سید حبیب اله، منطقی منوچهر، حنفی زاده پیام، نقی زاده رضا. (1391). مدل ارتقای توانمندی فناوری در بخش اویونیک ایران؛ جهت‌گیری استراتژیک و اثر مداخله‌گری توانمندی پویای فناوری. پژوهش های مدیریت منابع سازمانی، 1، 4
 • حنفی زاده پیام، پیران نژاد علی، قلی پور آرین، پورعزت علی اصغر. (1392). تبیین تأثیرات گسترش نفوذ ICT بر توسعه اجتماعی. مدیریت فناوری اطلاعات، 5، 3
 • حنفی زاده پیام. (1395). ارزش گذاری تصمیمات ارزش آفرین سازمان مادر در کسب و کارهای تابعه. دانش سرمایه گذاری، 5، 20
 • حنفی زاده پیام، علی پور مریم. (1396). اثر کیفیت سرویسهای الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده بر رضایت مؤدیان مالیاتی در ایران. مدیریت فناوری اطلاعات، 9، 1
 • خدمتگزار حمیدرضا، علیپور حافظی مهدی، حنفی زاده پیام. (1393). نظام‌های شناسه‌گر دیجیتالی: ارزیابی تطبیقی. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 30، 2
 • نقی زاده محمد، طباطبائیان سید حبیب اله، منطقی منوچهر، حنفی زاده پیام، نقی زاده رضا. (1392). تاثیر گرایش به بازار و ادراک مدیران بنگاه ها از پویایی محیط بر ارتقای توانمندی فناورانه. مدیریت توسعه فناوری، 1، 1
 • حنفی زاده پیام، سلیمی محمد جواد، جعفری ابوالفضل. (1396). مدلی برای ارزیابی توان مالی بانکهای ایرانی. راهبرد مدیریت مالی، 5، 17
 • سلامی سیدرضا، حنفی زاده پیام، روحانی طباطبایی مینا. (1385). عیین عوامل موثر در انتخاب روش همکاری میان بنگاه ها : مطالعه موردی در بنگاه های فناوری اطلاعات ایران. دانش مدیریت، سال19، 74
 • ابراهیمی سروعلیا محمدحسن، باباجانی جعفر، حنفی زاده پیام، عبادپور بهرام. (1396). عوامل تعیین کننده رفتار سهامداران جزء در بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای مدلسازی معادلات ساختاری. دانش سرمایه گذاری، سال ششم، 22
 • نبوی علی، تقوی فرد محمد تقی، حنفی زاده پیام، تقوا محمدرضا. (1394). عوامل موثر بر قصد ادامه استفاده مشتریان بانکداری اینترنتی (مورد مطالعه: بانک ملی ایران). علوم مدیریت ایران، 3، 38
 • Hanafizadeh Payam. (2018). Applying Greek letters to robust option price modeling by binomial-tree. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 503, 503
 • Hanafizadeh Payam, Zare Ravasan Ahad. (2018). A model for selecting IT outsourcing strategy: the case of e-banking channels. Journal of Global Information Technology Management, 21, 2
منتشر شده در نشریات خارجی
 • Hanafizadeh Payam, Valizadeh R... (2014). Vendor Selection Using Soft Thinking Approach: A Case Study of National Iranian South Oil Company. Systemic Practice and Action Research, 27, 6
 • Hanafizadeh Payam, Yarmohammadi M... (2015). An integrated concept on the definition of content in information society. Information Development, upcoming, upcoming
 • Hanafizadeh Payam, Khedmatgozar H. R. (2012). The mediating role of the dimensions of the perceived risk in the effect of customers’ awareness on the adoption of Internet banking in Iran. Journal of Electronic Commerce Research, 12, 2
 • Hanafizadeh Payam, Latif v... (2011). Robust Net Present Value. Mathematical and Computer Modelling, 54, 1
 • Hanafizadeh Payam, Aliehyaei R... (2011). The Application of Fuzzy Cognitive Map in Soft System Methodology. Systemic Practice and Action Research, 24, 1
 • Hanafizadeh Payam, Zare Ravasan A... (2011). A McKinsey 7S Model-based Framework for Assessment of ERP Readiness. International Journal of Enterprise Information Systems, 7, 4
 • Hanafizadeh Payam, Asgari Ilani M.., Kalhor R.., Behboudi M... (2012). Why do Iranian People Avoid Online Shopping?. International Journal of Online Marketing, 2, 2
 • Hanafizadeh Payam, Zare Ravasan A.., Nabavi A.., Mehrabioun M... (2012). A Literature Review on the Business Impacts of Social Network Sites. International Journal of Virtual Communities and Social Networking, 4, 1
 • Hanafizadeh Payam, Behboudi M.., Qodsi Khan A.., Ardalani M... (2012). Why Do Advertisers Need to Use Lead Generation?. International Journal of Innovation in the Digital Economy, 4, 2
 • Hanafizadeh Payam, Behboudi M.., Ahadi F.., Ghaderi Varakani F... (2012). Internet Advertising Adoption: A Structural Equation Model for Iranian SMEs. Internet Research, 22, 4
 • Hanafizadeh Payam, Akhgar Babak, Sherkat Mohammad Hussein. (2011). Designing an Intelligent Learner Genetic-Fuzzy Model in Oil Industry Supply Chain based on Self-Organizing Maps. International Journal of Computational Intelligent: Theory and Practice, 6, 1
 • Hanafizadeh Payam. (2011). Taxonomy of Information Society Measures. International Journal of Information and Communication Technology Research (IJICT), 7, 4
 • Hanafizadeh Payam, Behboudi M... (2012). The Right Format of Internet Advertising, RFIA; A Structural Equation Model. Information Resources Management Journal (IRMJ), 18, 1
 • Hanafizadeh Payam, Behboudi M... (2012). The Right Format of Web Advertising: Case Study in Iran. MIS Review: an International Journal, 18, 1
 • Hajihidari N.., Hanafizadeh Payam. (2013). Business Model Change Methodology: Applying New Technology in Organization – the Case of Mobile Technology in Learning Industry. International Journal of Innovation in the Digital Economy, 4, 4
 • Hanafizadeh Payam, Behboudi M.., Abedini Koshksaray A.., Jalilvand Shirkhani Tabar M... (2014). Mobile-banking adoption by Iranian bank clients. Telematics and Informatics, 31, 3
 • Hanafizadeh Payam, Seifi A... (2004). A Unified Model for Robust Optimization of Linear Programs with Uncertain Parameters. International Transactions in Operational Research, 16, 1
 • Hanafizadeh Payam, Seifi A... (2006). Tuning the Unified Robust Model of Uncertain Linear Programs: An Application to Portfolio Selection. International Journal of Engineering Science, 17, 2
 • Hanafizadeh Payam, Moayer s... (2008). A Methodology to Define Strategic Processes in Organizations: An Exploration Study in Managerial Holding Companies. Business Process Management Journal, 14, 2
 • Hanafizadeh Payam, Moayer s.., Rezaei M... (2008). Defining CSFs for Information Systems Strategic Planning in Holding Companies: A Case Study in an Iranian Managerial Holding Company (System Group). Journal of Information Technology Case and Application Research, 10, 1
 • Hanafizadeh Payam, Rezaei M.., Ghafouri A... (2009). Defining Strategic Processes in Investment Companies: An Exploration Study in Iranian Investment Companies. Business Process Management Journal, 15, 1
 • Hanafizadeh Payam, Moosakhani M.., Bakhshi j... (2009). Selecting the Best Strategic Practices for Business Process Redesign. Business Process Management Journal, 15, 4
 • Hanafizadeh Payam, Khodabakhshi M.., Hanafizadeh M. R. (2009). A Methodology to Extract a NewSet of Core Indicators of the Information Society. Journal of Information Technology Research, 2, 3
 • Hanafizadeh Payam, Hashemi A.., Salahi Parvin E... (2009). Robust Strategic Planning using Scenario Planning Employing Fuzzy Inference System. International Journal of Decision Support System Technology (IJDSST), 1, 3
 • Hanafizadeh Payam, Hanafizadeh M. R, Khodabakhshi M... (2009). Extracting Core ICT Indicators Using Entropy Method. The Information Society, 25, 1
 • Hanafizadeh Payam, Ponnambalam k... (2009). Asset Allocation Using Reliability Method. Mathematical and Computer Modelling, 50, 1
 • Hanafizadeh M. R, Hanafizadeh Payam, Saghaei A... (2009). The Pros and Cons of Digital Divide and E-Readiness Assessments. International Journal of E-Adoption, 1, 3
 • Hanafizadeh Payam, Hanafizadeh M. R, Khodabakhshi M... (2010). E-business deployment in Iranian IT firms: An Empirical Research of Recommendations. International Journal of Value Chain Management, 4, 1
 • Hanafizadeh Payam, Gholami R.., Emrouznejad A... (2010). Is ICT the Key to Development?. Journal of Global Information Management, 18, 1
 • Hanafizadeh Payam. (2011). Taxonomy of e-Readiness Assessment Measures. International Journal of Information and Communication Technology Research (IJICT), 3, 4
 • Hanafizadeh Payam, Rastakhiz Paydar N.., Aliabadi N... (2010). Neural Network-based Evaluation of the Effective of the Motivation of Hospital Employees on Patients' Satisfaction, Case Study: an Iranian Private Hospital. International Journal of Healthcare Information Systems and Informatics (IJHISI), 5, 4
 • Hanafizadeh Payam, Shafiei Nikabadi M... (2011). Framework for Selecting An Appropriate E-Business Model in Managerial Holding Companies, Case Study: Iran Khodro. Journal of Enterprise Information Management, 24, 3
 • Hanafizadeh Payam, Osouli E... (2011). Process Selection in Re-engineering by Measuring Degree of Change. Business Process Management Journal, 17, 2
 • Hanafizadeh Payam, Navardi z.., Bamdad Soofi j... (2010). An Attitude Study on the Environmental Effects of Rationing Petrol in Tehran. Energy Policy, 38, 1
 • Hanafizadeh Payam, Ghaemi A.., Tavana M... (2011). Local Perturbation Analysis of Linear Programming with Functional Relation Among Parameters. International Journal of Operations Research and Information Systems, 2, 1
 • Hanafizadeh Payam, Khodabakhshi k.., Hanafizadeh M. R. (2011). Recommendations for Promoting E-learning in Higher Education Institutions: A Case Study of Iran. Higher Education Policy, 24, 1
 • Hanafizadeh M. R, Hanafizadeh Payam, Bohlin E... (2013). Digital divide and e-readiness: Trends and gaps. International Journal of E-Adoption, 5, 3
 • Hanafizadeh Payam, Kazazi A.., Jalili Bolhasani A... (2011). Portfolio Design for Investment Companies through Scenario Planning. Management Decision, 49, 4
 • Khedmatgozar H. R, Kazemi A.., Hanafizadeh Payam. (2013). Mutual Fund Performance Evaluation: A Value Efficiency Analysis Approach. International Journal of Electronic Finance, 7, 3
 • Hanafizadeh Payam, Behboudi M.., Mokhtari Hasanabad H... (2014). Online Advertising Intermediary; How Online Advertising Works?. International Journal of Online Marketing, 4, 1
 • Hanafizadeh Payam, Keating B. W, Khedmatgozar H... (2014). A Systematic Review of Internet Banking Adoption. Telematics and Informatics, 31, 3
 • Hanafizadeh Payam, Khedmatgozar H. R, Emrouznejad A.., Derakhshan M... (2014). Neural Network DEA for Measuring the Efficiency of Mutual Funds. International Journal of Applied Decision sciences, 7, 3
 • Shahin A.., Hanafizadeh Payam, Hladik M... (2014). Sensitivity Analysis of Linear Programming in the Presence of Correlation among Right-Hand Side Parameters or Objective Function Coefficients. CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONS RESEARCH, 22, 2
 • Hanafizadeh M. R, Saghaei A.., Hanafizadeh Payam. (2009). An Index for Cross-Country Analysis of ICT Infrastructure and Access. Telecommunications Policy, 33, 1
 • Hanafizadeh Payam, Gholami R.., Dadbin s.., Standage N... (2010). The Core Critical Success Factors in Implementation of Enterprise Resource Planning Systems. International Journal of Enterprise Information Systems, 6, 2
 • Soltani A. L, Tabatabaeian H.., Hanafizadeh Payam, Bamdad Soofi j... (2011). An Evaluation Scheme for Nonotechnology Policies. Journal of Nanoparticle Research, 13, 1
 • Hanafizadeh Payam, Hosseinioun Seyed Saeed. (2015). Financial Valuation of a Business Model as an Intangible Asset. International Journal of E-Business Research, 11, 4
 • Hanafizadeh Payam, Hashemi Ahmad. (2014). The Effect of Behavioral Factors on Stock Price Prediction using Generalized Regression and Backpropagation Neural Networks Models. International Journal of Business Intelligence Research (IJBIR), 5, 4
 • Hanafizadeh Payam, Ponnambalam Kumaraszamy. (2015). Robust Option through Binomial Tree Method. nternational Journal of Operational Research and Decision Science Stud, 6, 4
 • Hanafizadeh Payam, Taghva Mohammad Reza, Taqhavi Fard Mohammad Taghi. (2016). Information Technology Continuance Intention: A Systematic Literature Review. International Journal of E-Business Research, 12, 1
 • zare mohammad amin, Taqhavi Fard Mohammad Taghi, Hanafizadeh Payam. (2016). the assessment of outsourcing it services using DEA technique: a study of application outsourcing in research centers. International Journal of Operations Research and Information Systems, 7, 1
 • Shaikh Aijaz, Hanafizadeh Payam, Karjaluoto Heikki. (2017). Mobile Banking and Payment System:. International Journal of E-Business Research, 13, 2
 • Hanafizadeh Payam. (2017). An investigation into the factors influencing the outsourcing decision of e-banking services. JOURNAL OF GLOBAL OPERATIONS AND STRATEGIC SOURCING, 10, 1
 • Hanafizadeh Payam, Kazazi Abolfazl, jalili AZAM. (2011). Portfolio design for investment companies through scenario planning. Management Decision, 49, 4
 • Zare Ravasan Ahad, Hanafizadeh Payam, Olfat Laya, Taqhavi Fard Mohammad Taghi. (2017). A Fuzzy TOPSIS Method for Selecting An E-banking Outsourcing Strategy. International Journal of Enterprise Information Systems, 13, 2
 • Hanafizadeh Payam, Ghandchi Samira, Asgarimehr Masoud. (2017). Impact of Information Technology on Lifestyle. International Journal of Virtual Communities and Social Networking, 9, 2
 • Hanafizadeh Payam, Zare Ravasan Ahad. (2018). An empirical analysis on outsourcing decision: the case of e-banking services. Journal of Enterprise Information Management, 31, 1
 • Hanafizadeh Payam, Mehrabion Mohammad, Badie Kmbiz, Bamdad Soufi Jahanyar. (2017). A Systemic Framework for Business Model Design and Development -Part A: Theorizing Perspective. Systemic Practice and Action Research, 1, 2
 • Hanafizadeh Payam, Mehrabion Mohammad. (2017). Application of SSM in tackling problematical situations from academicians’ viewpoints. Systemic Practice and Action Research, 31, 2
ارائه شده در همایش‌های داخلی
 • حنفی زاده پیام، تدوین مدل ارزیابی آمادگی الکترونیکی کشور، سخنران، تدوین مدل ارزیابی آمادگی الکترونیکی کشور، 1385/09/01، 1385/09/01
 • حنفی زاده پیام، محرابیون محمد، نخستین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، روش شناسی حصول اجماع در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، 1391/01/01، 1391/01/01
 • حنفی زاده پیام، محرابیون محمد، دومین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، طراحی سیستم الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، یک رویکرد سیستمی نرم، 1392/01/01، 1392/01/01
 • حنفی زاده پیام، نخستین کنگره سالانه متخصصان علوم اطلاعات ایران، مقاله چاپ شده، مفهوم سازی یکپارچه از محتوی در جامعه اطلاعاتی، 1394/08/16، 1394/08/17
ارائه شده در همایش های بین المللی
 • Seifi A.., Hanafizadeh Payam, Annual International Conference of the Germany Operations Research Society, Robust Portfolio Selection using Yield Maximization, 2003/01/01, 2003/01/01
 • Hanafizadeh Payam, Moayer s.., Second International Management Conference, Information Systems Strategic Planning in Holding Companies, 2004/01/01, 2004/01/01
 • Hanafizadeh Payam, Navabi H.., Seifi A.., Second International Conference on Industrial Engineering, Robust Portfolio Selection Problems, 2004/01/01, 2004/01/01
 • Hanafizadeh Payam, Hashemi A.., Second International Management Conference, Robust Strategic Planning, 2004/01/01, 2004/01/01
 • Moayer s.., Hanafizadeh Payam, International Conference on Applied Business Research, Defining the Key Indicators of CSFs for Information Systems Strategic Planning in Holding Companies: Studying on Iranian Managerial Holding Companies, 2005/01/01, 2005/01/01
 • Hanafizadeh Payam, Rohani Tabataba'i M.., IRMA International Conference, Identify the Effective Factors to Select the Appropriate Form of Collaboration between one Company and Other Companies, 2006/01/01, 2006/01/01
 • Hanafizadeh Payam, 9th International Management Conference, Application of Fuzzy Cognition Map in Soft Systems Methodology, 2011/01/01, 2011/01/01
 • Hanafizadeh Payam, the operational reserch society, Published Article, developing a fuzzy topsis based model for selecting e-banking services outsourcing strategy, 2016/09/06, 2016/09/08
 • Hanafizadeh Payam, IEEE-Industrial Engineering and Engineering MAnagement, Published Article, complete article, A Selection Framework of E-business Model by Assessing Organizational E-readiness, 2016/12/04, 2016/12/07
 • حنفی زاده پیام، نوابی حمیدرضا، سیفی عباس، دومین کنفرانس بین الملی مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، مدل یکپارچه استوار مسئله انتخاب سهام، 1383/04/23، 1383/04/24
 • معیر سروشا، حنفی زاده پیام، دومین کنفرانس بین الملی مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف، مقاله مطرح از دیدگاه نشریه تدبیر، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی در شرکت های مادر، 1383/10/01، 1383/10/01
 • حنفی زاده پیام، غفوری سید علیرضا، سومین کنفرانس بین اللملی مدیریت، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، مباحث کلیدی در موفقیت برنامه ریزی استراتژیک سیستمهای اطلاعاتی، 1384/09/29، 1384/10/02
 • تقوا محمدرضا، حنفی زاده پیام، ایزدی ماندانا، نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، بررسی امنیت در سیستم های اطلاعاتی توسعه یافته با معماری سرویس گرا، 1390/09/28، 1390/09/30
 • حنفی زاده پیام، یوسف وند اکبر، حسنی سید عباس، سحابی هادی، هفتمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی تجارت و اقتصاد الکترونیکی، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، مدل های کسب و کار الکترونیک، ریشه ها، وضعیت فعلی و آینده، 1392/02/01، 1392/02/01
تالیف
 • Hanafizadeh Mohammad Reza, Hanafizadeh Payam, Saghaei Abbas. (2013). Perusing E-Readiness and Digital Divide: From a Critical View. ---
 • Hanafizadeh Payam, Rastkhiz paydar Neda, Aliabadi Neda. (2012). Neural Network-Based Evaluation of the Effect of the Motivation of Hospital Employees on Patients’ Satisfaction. ---
 • حنفی زاده پیام، بهبودی مهدی. (1387). تبلیغات اینترنتی، رهیافت جدید ترفیع. انتشارات ترمه
 • Hanafizadeh Payam, behboodi Mehdi. (2012). Online Advertising and Promotion: Modern Technologies for Marketing. USA
 • حنفی زاده پیام، محرابیون محمد. (1393). تفکر نرم در طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت. None
 • حنفی زاده پیام. (1393). هوش مصنوعی و منطق فازی. ایران-تهران، انتشارات ترمه
 • حنفی زاده پیام، رضائی مهرداد. (1386). تجارت الکترونیک، تعاریف، موانع و راهکار ها(ویرایش دوم). پژوهشکده توسعه تکنولوژی
 • حنفی زاده پیام، شفیعی محسن. (1388). شرکت های مادر، تعاریف، ساختارها و فرایند ها. ایران-تهران، انتشارات ترمه
 • حنفی زاده پیام، رحمانی آرزو. (1389). روش تحقیق ساختار های چند بعدی. ایران-تهران، انتشارات ترمه
 • Hanafizadeh Payam, Zare Ravasan Ahad. (2013). A McKinsey 7S Model-Based Framework for ERP Readiness Assessment. ---
 • حنفی زاده پیام، زارع لواسان احد. (1391). روش تحلیل ساختارهای چندسطحی با استفاده از نرم افزارPL-SMARL. ایران-تهران، انتشارات ترمه
 • Hanafizadeh Payam, Gholami Roya, Dadbin Shabnam, Standage Nicholas. (2012). The Core Critical Success Factors in Implementation of Enterprise Resource Planning Systems. ---
 • Hanafizadeh Payam, Rohani tabatabae Mina. (2006). Identifying the Effective Factors to Select the Appropriate Form of Collaboration. ---
ترجمه
 • حنفی زاده پیام، صادقی محمد تقی. (1394). اقتصاد دیجیتالی. انتشارات ترمه
 • حنفی زاده پیام، پارسائیان علی. (1383). تجارت الکترونیک و برنامه ریزی منابع سازمان، پیاده سازی سریع و برنامه ریزی پروژه. انتشارات ترمه
 • حنفی زاده پیام، یزدانی مهدی، نصیری سعید. (1389). ارزش گذاری دارائی های نا محسوس شرکت های مبتنی بر تکنولوژی. انتشارات ترمه
 • حنفی زاده پیام، حنفی زاده محمدرضا. (1390). فنآوری اطلاعات و مدلهای کسب و کار. ایران-تهران، انتشارات ترمه
 • حنفی زاده پیام، هدایتی شهره، هدایتی شراره. (1392). ارزش در معرض خطر. ایران-تهران، انتشارات ترمه
سایر
 • Hanafizadeh Payam. (2013). Special Issue of Selected Papers from ICEH 2012. ---
 • حنفی زاده پیام. (1385). مباحث کاربردی در زمینه مهندسی مالی. None
 • حنفی زاده پیام. (1385). گردشگری الکترونیکی. انتشارات پندار پارس
طرح های کاربردی برون دانشگاهی
 • Designing Social Network Banking Business Model, International project
 • تهیۀ برنامۀ کسب و کار مدیریت آموزش و توسعۀ شرکت ایران خودرو(فاز اول)، کاربردی، 1391/02/01
 • تهیۀ برنامۀ کسب و کار مدیریت آموزش و توسعۀ شرکت ایران خودرو (فاز دوم)، کاربردی، 1391/02/01
 • تهیه و تدوین شاخص های توسعه ICT، طرح ملی
 • طراحی مدل بومی ارزیابی سرمایه فکری شرکت های دانش بنیان، صندوق پژوهشگران کشور
 • طراحی دوره MBA سلامت، کاربردی
 • ارزیابی آمادگی الکترونیکی استانداریها، کاربردی
طرح‌های بین المللی
 • Designing Social Network Banking Business Model, International project
طرح‌های درون دانشگاهی
 • طرح پژوهشی برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی برای شرکت های مادر، 1382/12/01، 1383/06/01
 • طراحی دوره دکتری مدیریت فنآوری اطلاعات، 1386/02/08
 • ارزیابی آمادگی الکترونیکی کتابخانه های دانشگاه علامه طباطبایی، 1388/12/15
کارشناسی ارشد
 • Identifying the Effective Factors in Evaluation of Open Source Software., Reza Naghizadeh, Practical , Allame Tabataba'i University, 2009/03/21
 • Evaluating People Attitude towards Environmental Impacts of Gasoline Rationing in Tehran, Zeinab Navardi, Practical , Allame Tabataba'i University, 2009/03/21
 • Selecting an Appropriate Methodology for Information Systems Strategic Planning in the Cultural Department of Tehran Municipality., Esfandiyari
 • Evaluating Information Systems Outsourcing in Uncertain Environment Using a Hybrid Method., Esmaeel Salahi Parvin
 • Comparison of Artificial Neural Networks and Linear Models' Performances in Predicting Stock Returns, Abolfazl Jafari
 • Designing an e-SCM Readiness Assessment Model (Case Study: Automotive Industry)., Hesamedin Khamaki
 • Calculation of Net Present Value using Robust Approach, Vahideh Latif
 • Measuring and Evaluating Intellectual and Intangible Capital in a Business Plan, Saeed Babayousefi
 • Electronic Information Systems Strategic Planning with Process Approach: A Case Study of Pazhang Khodro., Arezoo Rahmani Ahranjani
 • Business Process Redesign With Event Driven Process Chain, Hasan Kabiri
 • Recognizing and Classifying Policies, Solutions, and Plans for Developing Small and Medium Enterprises, A Case Study of Iran., Zia Rashvand
 • Measuring the Value of Software Products: A Case Study of Contract Management Information Systems, Gholam Reza Vahdani
 • Business Process Redesign based on Selecting the Strategic Best Practices: an empirical study in a university, Javad Bakhshi
 • A Framework for Selecting an e-Business Model in Managerial Holding Companies with Chain Structure: A Case Study of Iran Khodro., Mohsen Shafiei Nikabadi
 • Iran ICT Infrastructure Prediction using Neural Networks., Malihe Eskandari
 • Application of Data Envelopment Analysis in ERP Suppliers Selection, Mohammad Reza Khalaj
 • Identification of B2C e-commerce Critical Success Factors (CSF) in Iran Industrial Parks: Case Study of Lia Industrial Park., Hamed Aghakhani
 • Identifying and Customizing Intangible Asset Measurement Indicators., Mohammad Sabouri
 • Designing a Model for Measuring Digital Divide between Iran's Universities., Reyhaneh Hodaeipour
 • Developing a Model for Evaluating and Ranking Gas Stations: Case Study of Zanjan Province Gas Stations., Seyed Hasan Mousavi
 • Robust Portfolio Selection and its Application in Iran Stock Market., Hamid Navabi
 • The Study of Performance Measurement Models and Developing an Appropriate Model for a Manufacturing Company (with Emphasis on IT)., Mohammad Ahmadi Fard
 • Business Model Change Methodology Inspired of Information and Communication Technology Change (Advisor)., Nastaran Hajiheydari
 • Manufacturing Parts Selection for Implementing in Just-in-Time Systems., Mahmood Madanipoor
 • e-Commerce Implementation's Barriers in Iran Petrochemical Industries., Maziar Daemi
 • Information Systems Strategic Planning in Municipality: A Case Study of Isfahan Municipality, Vahid Babaloo
 • Bank's Branch Cash Demand Forecasting Model, Using Artificial Neural Networks, Shervin Beheshtifar
 • Key Determinants of Continual Usage Behavior Toward Internet Banking Services in Iran, Hamid Reza Khedmatgozar
 • Application of DEA- Probabilistic Neural Network in Post Bank's Branch Efficiency Evaluation., Mina Nasirian
 • Investigation of Decisive Factors in Human Resource Selection Using Data Mining Approach Based on Support Vector Machine, Maryam Ebrahimi Malekshah
 • Designing Portfolio Corporate Strategy in (Ghadir) Investment Company using Scenario Planning, Azam Jalili Bolhasani
 • Selection of processes based on measuring their level of change in re-engineering., Elmira Osouli
 • Problem Solving Process in Soft Systems Methodology: A Case Study of Raja, Rojin Aliehyaei
 • Business Process Portfolio Selection in Reengineering Projects: A Case Study of Raazi Metallurgical Research Center., Anna Darmani
 • Outperformer Sectors Identification in Tehran Stock Exchange using Scenario Planning Approach, Mina Danaei
 • ERP & CRM Adoption Criteria in Iranian IT Firms., Shabnam Dadbin
 • Evaluation of Business Intelligence Maturity Level in Banking Industry, A Case Study SAMAN Bank, Hossein Afrasiab
 • Designing an e-Readiness Assessment Model for Informatics Companies., Ali Nabavi
 • The Effect of Behavioral Factors on Stock Price Prediction Using Generalized Regression and Backpropagation Neural Network, Ahmad Hashemi
 • Designing an Intelligent Learner Genetic-Fuzzy Model in Supply Chain Management: Multi Agent Systems Approach., Mohammad Hossin Sherkat
 • Internet Advertising Right Format Model: A Case Study of Iran, Mehdi Behboudi
 • Decisive Factors in the Adoption and Usage of Internet Banking: A Case Study of Eghtesade Novin Bank, Jafar Asadi
 • Local Perturbations Sensitivity Analysis of Linear Programming Problems with Correlation among Objective Function Coefficients or Right-hand side Parameters., Amir Shahin
 • Customers' Segmentation Based on Risk Using Data Mining Technique, A Case Study of Automobile Insurance at Mellat Insurance Company, Neda Rastkhis Paydar
 • Customer's loyalty measurement model using self organizing map, Misam Mirzazadeh
 • ERP Readiness Assessment Based on McKinsey 7S Model, Ahad Zare Ravasan
 • Improving Employment Process with Decision Tree, Case Study: National Iranian Oil Products Distribution Company, Neda Aliabadi
 • اولویت بندی قطعات در سیستم فازی AHP در صنایع خودروسازی، محمود معدنی پور، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1381/10/07
 • تحلیل و طراحی سیستم فروش با استفاده از متدولوژی SSADM و RUP ارائه مدل مفهومی جهت ارزیابی متدولوژیها، محمد قاسمی نامقی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1382/10/10
 • استفاده از مدل بسط یافته برنامه ریزی تولید سلسله مراتبی HPPPr در بخشی از شرکت ایران خودرو، رضا ارزاقی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1382/11/30
 • انتخاب روش مناسب تامین تکنولوژی مورد نیاز در سطح یک بنگاه(مطالعه در مورد کارخانه المنت سازی گرمسار)، سعید فروزش، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1382/11/30
 • بررسی عوامل بحرانی موفقیت (CSF) در پیاده سازی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان (ERF) و رتبه بندی آنها، علیرضا علیزاده، کاربردی، 1383/11/23
 • بررسی عوامل بحرانی موفقیت(CSF) در پیاده سازی سیستمهای برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) و رتبه بندی آنها، علیرضا علیزاده، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1383/11/26
 • بهینه سازی استوار مساله انتخاب سهام، حمیدرضا نو، کاربردی، 1384/01/01
 • برنامه ریزی استراتژیک استوار با استفاده از تکنیک های فازی- مطالعه موردی کاوی شرکت عصر دانش افزار، علی هاشمی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1384/05/04
 • برنامه ریزی استراتژیک استوار با استفاده از تکنیک های فازی، علی هاشمی، کاربردی، غیر از دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1384/05/04
 • تعیین معیارهای تشخیص عوامل کلیدی موفقیت در برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی شرکت های مادر، سروشا معیر، کاربردی، غیر از دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1384/08/16
 • چارچوبی جهت انتخاب استرتژی مناسب برای همکاری یک شرکت با شرکت های دیگر در شرکت های فعال در زمینه IT در ایران، مینا روحانی طباطبایی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1384/11/30
 • چهارچوبی جهت انتخاب استراتژی مناسب برای همکاری یک شرکت با شرکتهای دیگر در شرکتهای فعال در زمینه IT در ایران، مینا روحانی طباطبائی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1384/11/30
 • تعیین معیارهای تشخیص عوامل کلیدی موفقیت در برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی شرکت های مادر سرمایه گذار، علیرضا غفوری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1385/02/06
 • تعیین معیارهای تشخیص عوامل کلیدی موفقیت در برنامه ریزی استراتژیک سیستمهای اطلاعاتی شرکتهای مادر سرمایه گذار، سید علیرضا غفوری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1385/02/06
 • تعیین نیازهای ERP جهت پشتیبانی تصمیم گیری مدیریت، سعید روحانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1385/06/25
 • موانع شکل گیری سیستم های ERP2 در سطح گروه شرکت های همکاران سیستم، محمدحسین رونقی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1385/07/29
 • طراحی مدل ارزیابی آمادگی الکترونیکی برای شرکت های انفورماتیکی، علی نبوی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/04/12
 • ارزیابی عملکرد برون سپاری خدمات فناوری اطلاعات، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/06/13
 • سنجش رضایتمندی مشترکین صنعتی دیماندی از کیفیت برق بر اساس مدل کانو-سروکوال(مورد مطالعه: شرکت توزیع نیروی برق شمال شرق تهران))، مصطفی راوند، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/06/31
 • چگونگی تعیین عوامل حیاتی موفقیت تجارت الکترونیکی در بخش B2C در شهرک های صنعتی- با تمرکز بر شهرک صنعتی لیا، حامد آقاجانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/03/01
 • طراحی یک سیستم پشتیبانی ازتصمیم برای انتخاب و ارزیابی تامین کنندگان بر اساس رویکرد فازی و به کمک الگوریتم ژنتیک، سید دانیال میرحیدری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/04/18
 • انتخاب پروژه های سیستم های اطلاعاتی با استفاده از طراحی اصولی فازی، اسماعیل صلاحی پروین، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/06/31
 • رتبه بندی شاخص های ارزش گذاری تکنولوژی در صنعت خودرو، جلیل غریبی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/07/24
 • استفاده از برنامه ریزی سناریو برای انتخاب استراتژی در شرکت سرمایه گذاری غدیر، اعظم جلیلی بوالحسنی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/11/29
 • پیش بینی وضعیت زیرساخت ICT در ایران با استفاده از شبکه های عصبی، ملیحه اسکندری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/11/29
 • طراحی مدل سنجش وفاداری مشتریان با استفاده از شبکه های عصبی خودسازمانده، میثم میرزازاده، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/11/30
 • محمد تقی قاسمی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/01/01
 • اندازه گیری میزان تغییرپذیری فرآیندها برای انتخاب فرآیند مناسب در مهندسی مجدد، المیرا اصولی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/04/10
 • مدلی برای کسب و کار الکترونیکی شرکت های هلدینگ با ساختارهای غیرهمسان-زنجیره ای مطالعه موردی صنعت خوردو، محسن شفیعی نیک آبادی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/04/20
 • عوامل موثر بر پذیرش و استفاده از بانکداری الکترونیکی، جعفر اسدی بگلویی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/06/22
 • نگرش سنجی پیامدهای محیطی سهمیه بندی بنزین در محدوده مرکزی تهران، زینب نوردی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/06/25
 • فرآیند حل مسئله در سیستم های نرم، روژین علی احیایی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/06/28
 • استخدام و انتصاب کارکنان با استفاده از یک سیستم خبره فازی مورد مطالعه مدیریت منابع انسانی شرکت فراب، احمدعلی مستوفی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/06/31
 • طراحی مدل ارزیابی آمادگی زنجیره تامین الکترونیکی(مورد مطالعه صنعت خودرو)، حسام الدین خامکی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/10/23
 • طراحی مدل ارزیابی آمادگی . . .، حسام الدین خامکی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/11/19
 • سنجش تاثیر BPR بر مزایای پیاده سازی ERP، مهدی حمیدی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/03/31
 • ارزیابی آمادگی استقرا سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان بر مبنای 7S مکینزی، احد زارع رواسان، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/06/30
 • طراحی یک مدل مفهومی کسب دانش در حوزه مدیریت بیمارستانی کشور، حسام رمضانپور خاکی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/06/30
 • مدلی برای پیش بینی نقدینگی موردنیاز شعب بانک با استفاده از شبکه های عصبی و پیاده سازی آزمایشگاهی آن، شروین بهشتی فر، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/06/31
 • امنیت در سیستم های اطلاعاتی توسعه یافته با روش معماری سرویس گرا(SOA)، ماندانا ایزدی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/06/31
 • امنیت در SOA، ایزدی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/07/01
 • معیارهای انطباق پذیری سیستم برنامه ریزی منابع سازمان و سیستم مدیریت ارتباط با مشتری در شرکت های ایرانی، شبنم دادبین، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/07/03
 • بهینه سازی روند استخدام داوطلبان.آزمون های استخدامی با رویکرد درخت تصمیم گیری، ندا علی آبادی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/09/01
 • الگوریتمی ابتکاری برای مساله چیدمان پویای تجهیزات، محمدعلی صالحی ابرقویی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/10/14
 • ارزیابی سطح بلوغ هوش کسب و کار در صنعت بانکداری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/11/30
 • ارزیابی سطح بلوغ هوش کسب و کار در صنعت بانکداری(مورد مطالعه: بانک سامان)، حسین افراسیاب، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/11/30
 • انتخاب مدل مناسب کسب و کار الکترونیکی یک سازمان با استفاده از ارزیابی آمادگی الکترونیکی، کیوان محیط مافی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/06/31
 • سنجش آمادگی الکترونیک شرکت های تابعه شرکت مادر مورد مطالعه صنعت دارویی، ابراهیم رجب پور، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/10/18
 • شناسایی اجزای مدل کسب و کار الکترونیکی در صنعت گردشگری و کاربرد آن در ایران، نیکو راحتی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/11/15
 • انتخاب مدل کسب و کار الکترونیکی همسو با استراتژی سازمان (واسطه گری مالی)، عرفانه مومنی نسب، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/11/15
 • شناسایی اجزای مدل کسب و کار الکترونیکی در صنعت گردشگری و کاربرد آن در ایران، نیکو راحتی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/11/15
 • انتخاب مدل کسب و کار الکترونیکی همسو با استراتژی سازمان(مورد مطالعه مدل کسب و کار الکترونیکی در صنعت واسطه گری مالی)، عرفانه مومنی نسب، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/11/15
 • انتخاب مدل کسب و کار الکترونیکی همسو با استراتژی سازمان، عرفانه مومنی نسب، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/12/15
 • بررسی مستندات حوزه دانش مدیریت تکنولوژی و تاثیر سیاستهای آموزشی و پژوهشی کشور بر روند توسعه این حوزه در ایران، مینا نوری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/06/26
 • بررسی مستندات حوزه دانش مدیریت تکنولوژی و تاثیر سیاستهای آموزشی و پژوهشی کشور بر روند توسعه این حوزه در ایران، مینا نوری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/06/26
 • اکتشاف دانش از پایگاه داده های متنی و بکارگیری در یک سیستم تصمیم (مورد مطالعه شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی)، آمنه بیاگوی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/06/27
 • اولویت بندی عوامل موثر بر انتخاب پلتفرم های تکنولوژی در تولید نان صنعتی، پرستو جلیلی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/06/27
 • اکتشاف دانش از پایگاه داده های متنی و بکارگیری در یک سیستم پشتیبان تصمیم (شرکت پالایش و پخش فراورده های نفتی)، آمنه بیاگوی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/06/27
 • اکتشاف دانش از پایگاه داده های متنی و بکارگیری در یک سیستم پشتیبان تصمیم مورد مطالعه شرکت پالایش و پخش فراورده های نفتی، آمنه بیاگوی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/06/27
 • اولویت بندی عوامل موثر بر انتخاب پلتفرم های تکنولوژی در تولید نان صنعتی، پرستو جلیلی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/06/27
 • رتبه بندی عوامل موثر در پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمانی (مورد مطالعه شرکت ماهان ریس طبرستان)، سیاوش اورجی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/06/29
 • تجزیه و تحلیل مسائل سازمانی...، میر حمید حجازی کوه کمری، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/06/29
 • اجزای مدل کسب و کار الکترونیک در شرکت بیمه سامان، محمد اعظمی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/06/29
 • رتبه بندی عوامل موثر در پیاده سازی برنامه ریزی منابع انسانی ERP (شرکت ماهان ریس طبرستان)، سیاوش اورجی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/06/29
 • رتبه بندی عوامل موثر در پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمانی ERP مورد مطالعه شرکت ماهان ریس طبرستان، سیاوش اورجی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/06/29
 • تجزیه و تحلیل مسائل سازمانی با استفاده از روش شناسی سیستم‌های نرم؛ مورد مطالعه: واحد تحقیق و توسعه پالایشگاه نفت شهید تندگویان، میرحمید حجازی کوه‌کمری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/06/29
 • اجزای مدل کسب و کار الکترونیک در شرکت بیمه سامان، محمد اعظمی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/06/29
 • یک سیستم پشتیبانی تصمیم جهت دسته بندی مشتریان با استفاده از داده کاوی و مدل RFM، سمیرا افشاری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/10/04
 • یک سیستم پشتیبان تصمیم جهت دسته بندی مشتریان با استفاده از داده کاوی و مدل RFM (شرکت های خدماتی زنجیره ای)، سمیرا افشاری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/10/04
 • یک سیستم پشتیبان تصمیم جهت دسته بندی مشتریان با استفاده از داده کاوی و مدل REM مورد مطالعه شرکت های خدماتی زنجیره ای، سمیرا افشاری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/10/04
 • طراحی مدل یکپارچه داده های منابع ناهمگن از طریق به کارگیری معماری خدمت گرا، آزاده متحدین، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/10/30
 • عوامل موثر بر موفقیت تحصیلی هنرجویان موسیقی با استفاده از رویکردهای داده کاوی و شبکه عصبی(مدرسه موسیقی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران)، فرین فرهادیان یزدی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/10/30
 • انتخاب عرضه کننده با بکارگیری رویکرد تفکر نرم و مدل نقشه شناختی، ریحانه ولی زاده، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/10/30
 • طراحی مدل یکپارچه داده های منابع ناهمگن از طریق به کارگیری معماری خدمت گرا، آزاده متحدین، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/10/30
 • عوامل موثر بر موفقیت تحصیلی هنرجویان موسیقی با استفاده از رویکرد داده کاوی و سبکه های عصبی (مدرسه موسیقی صدا و سیما)، فرین فرهادیان یزدی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/10/30
 • پیش نیاز موفقیت سیستم اطلاعات بیمارستانی، میلاد اخوین، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/11/15
 • راه کار های به کارگیری سرویس های مبتنی بر موبایل در ارائه خدمات سلامت الکترونیک در ایران، سمیه عابدیان، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/11/15
 • دسته بندی برنامه های کاربردی تلفن همراه برای ایجاد مدل کسب و کار، الهه نوری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/06/31
 • دسته بندی برنامه های کاربردی تلفن همراه برای ایجاد مدل کسب و کار، الهه نوری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/06/31
 • مدل کسب و کار برای فروشگاه های برنامه های کاربردی تلفن همراه، فاطمه عبودی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/06/31
 • مدل کسب و کار برای فروشگاههای برنامه کاربردی تلفن همراه، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/06/31
 • کاربرد برنامه ریزی آرمانی فازی در بودجه بندی عملیاتی استان قم، سعید محمدی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/06/31
 • انتخاب ترکیب مناسب کانال های بازاریابی الکترونیکی با بکارگیری رویکرد تفکر نرم، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/11/30
 • تبدیل دانش ضمنی به آشکار، فخر السادات غمخواری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/06/21
 • عوامل موثر بر محبوبیت روش شناسی های توسعه سیستم های اطلاعاتی در ایران، شادی مقدادی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/06/30
 • طراحی سیستم خبره فازی برای تعیین نوع محصولات قابل کشت، عباسعلی گل محمدی زیارتی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/06/30
 • سیستم خبره تشخیص ریسک و گروه بندی بیماران دیابیتی، مهسا عباد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/06/31
 • طراحی مدل کسب و کار پرداخت های خرد با تلفن همراه، فاطمه پور معظمی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/11/11
 • طراحی مدل مبتنی بر دانش پشتیبان تصمیم گیری برای سرمایه گذاری در صنعت گردشگری، نینا سعید نیا، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/02/28
 • الگویی جهت ارزیابی آمادگی سازمان برای پیاده سازی امنیت برنامه های کاربردی، حسین حسین زاده کاشانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/06/31
 • ارزشگذاری یک شرکت در شرایط عدم قطعیت با استفاده از رویکرد استوار، جواد علیزاده، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/10/01
 • مدل تصادفی رژیم سویچینگ برای نرخ بهره کوتاه مدت در بازار ارز ایران، سهیل سلیمی نسب، غیر از دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
PhD
 • مدلی برای نقش نهادهای میانجی در توسعه همکاری...، مهدی الیاسی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/01/01
 • مدلی برای نقش نهادهای میانجی در توسعه همکاری تکنولوژیک بین بنگاهها مورد مطالعه صنایع هوایی و فضایی ایران، مهدی الیاسی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/04/28
 • مدل ارزیابی فنآوری نانو در ایران، علی محمد سلطانی گردفرامرزی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/12/22
 • مدل ارزیابی سیاست گذاری فناوری نانو در ایران، علی محمد سلطانی گردفرامرزی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/12/22
 • مدل ارتقاء توانمندی فنآورانه در شرکت های بخش ناوبری الکترونیک ایران، محمد نقی زاده، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/06/27
 • مدل پس از پذیرش بانکداری اینترنتی در ایران، علی نبوی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/11/27
 • مدل راهبرد مناسب برونسپاری خدمات بانکداری الکترونیک در ایران، احد زارع لواسان، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/11/26
سمت‌های اجرایی
 • Member of Iranian Association of Management of Technology, Iran
 • Member of Emerald Literati Network, Iran
 • Permanent member of Iranian Academy of Management Sciences., Iran
 • Member of Iranian Association of Industrial Engineering., Iran
 • عضو انجمن مدیریت تکنولوژی ایران، ایران
 • عضو کمیته داوران انتخاب برترین رساله دانشجوئی- جهاد دانشگاهی، 1384/04/01، ایران
 • عضو کمیته داوران چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، 1384/09/20، ایران
 • عضو دائمی انجمن علوم مدیریت ایران، ایران
 • موسس و عضو هیئت رئیسه انجمن مهندسی مالی ایران، 1391/04/01، ایران
 • عضو انجمن مهندسی صنایع ایران، ایران
همکاری در نشریات
 • Co-Editor-in-Chief International Journal of E-Business Research, scientific and research-based, 2015/01/01, 2021/10/14, 110
 • Guest Editor of International Journal of E-Business Research, 2014/03/01
 • Book Editorial Review Board of Consumer Behavior, Organizational Development, and Electronic Commerce, Emerging Issues for Advancing Modern Socioeconomics
 • Editor of International Conference on E-Health (www.iceh.irimc.org), 2012/12/01
 • Guest Editor of International Journal of Healthcare Information Systems and Informatics (IJHISI), 2013/04/01
 • • Guest Editor of International Journal of Reliable and Quality E-Healthcare (IJRQEH)
 • International Editorial Review Board International Journal of Information Technologies and Systems Approach (IJITSA).
 • International Editorial Review Board, International Journal of Decision Support System Technology (IJDSST).
 • Editorial Review Board of International Journal of Enterprise Information Systems (IJEIS).
 • Editorial Review Board of Journal of Electronic Commerce in Organizations (JECO).
 • Editorial Review Board of Journal of Information Technology Research (JITR).
 • فصلنامه علمی و پژوهشی مهندسی مالی و اوراق بهادار، علمی پژوهشی
 • فصلنامه علمی و پژوهشی علوم مدیریت ایران، علمی پژوهشی
 • فصلنامه بازاریابی دانشگاه علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
مشارکت در برگزاری کارگاه‌ها
 • دوره آموزشی فنآوری اطلاعات ( عناوین دوره: سند راهبردی، برنامه ریزی استراتژیک فنآوری اطلاعات، انباره داده ها، پرتالها و شبکه های اطلاعاتی)، مجری، ایران، 1383/12/01، 1383/12/01
 • سمینار آموزشی ارزیابی عملکرد براساس مدل ارزیابی متوازن برای مدیران و کارشناسان سازمان اتکاء، مجری، ایران، 1384/03/01، 1384/03/01
 • کارگاه 3 روزه برنامه ریزی منابع سازمان برای کارشناسان سایت های شرکت های پتروشیمی، مجری، ایران، 1384/01/01، 1384/12/29
 • سمینار آموزشی تجارت الکترونیک برای مدیران و کارشناسان سازمان اتکاء، مجری، ایران، 1385/02/01، 1385/02/01