professor_pic
حامد دهقانان
حامد دهقانان ، استادیار رشته --- است. ایشان در گروه آموزشی مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت و حسابداری عضویت دارد
زمینه‌های مورد علاقه ایشان عبارتند از: استراتژی های منابع انسانی , تحول سازمانی , تئوری سازمان , فلسفه علم و روش تحقیق
منتشر شده در نشریات داخلی
 • Torkestani Mohammad Saleh, Dehghanan Hamed, jamshidi elham. (2014). The impact of psychological traits on car-insurance customer's switching behaviors folowing service failures. 2, 4
 • دهقانان حامد، صبور الهام، حجتی علیرضا. (1392). بررسی رابطه بین مولفه های عدالت سازمانی و تعهد سازمانی در یک شرکت بیمه. پژوهشنامه بیمه، 27، 110
 • دهقانان حامد، آشفته ایمان. (1394). بررسی تفاوت های موجود در سبک مذاکره تجاری مدیران ایرانی و کره ای. مدیریت فرهنگ سازمانی، 13، 3
 • Dehghanan Hamed, yousefi reyhaneh. (2013). The Study of Relationship Management with Customer and Quality Relationship, Brand Equity. Journal of Science and today's world, 2, 9
 • Dehghanan Hamed, shiezad elahe, erfani mahshad. (2014). Organizational Commitment and Job Satisfaction as mediators on relationship between Managers’ Leadership Styles and Employee’s Intention to Leave. 2, 41
 • Dehghanan Hamed, shahmohamadi Narges. (2013). The Study of Perceived Risk Impact on Intention to Use Mobail Bank. Journal of Science and today's world, 2, 9
 • دهقانان حامد، هرندی عطاءالله. (1393). بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد نوآورانه با تاکید بر نقش میانجی انتقال دانش. مدیریت نوآوری، 3، 1
 • دهقانان حامد. (1385). مدیریت بر مبنای شایستگی (ضرورت ها و راهکارها). مجلس و راهبرد، 13، 53
 • دهقانان حامد. (1386). سازوکارهای نظارت و بازرسی نظام اداری در قانون مدیریت خدمات کشوری. نظارت و بازرسی، 1، 2
 • دهقانان حامد، استادهاشمی علی. (1387). رویکرد چندسطحی در بررسی مفهوم عدالت سازمانی. برداشت دوم، 5، 8
 • دهقانان حامد، حاج کریمی عباسعلی. (1392). مدل مفهومی ارزیابی جامع عملکرد دستگاه های دولتی بر اساس مدل سنجش متوازن. نظارت و بازرسی، 2، 3
 • Dehghanan Hamed, tooba ansari. (2015). Impact of Market Orientation and Innovation on Entrepreneurship and Value Creation for Customers in Food Industry’ SMEs. International Journal Of Agricultural Management & Development, 6, 3
 • دهقانان حامد، جوادیان سید رضا. (1394). مطالعه تطبیقی ابعاد رفتار شهروندی در پلیس راهور ناجا. مطالعات مدیریت ترافیک، 10، 37
 • دهقانان حامد، حقیقت فاطمه، مفاخری فهیمه. (1394). بررسی رابطۀ هوش معنوی و اخلاق حرفه‌ای با اثر بخشی سازمانی کارکنان ناجا. منابع انسانی ناجا، 10، 39
 • Dehghanan Hamed, pakroo zahra, taraghi mohamad. (2015). The Relation Between Leadership Style and Effective Strategy Implementation in Iran Public Sector. International Journal of Scientific Management and Development, 3, 8
 • Afjei Seyyed Ali Akbar, Dehghanan Hamed, Khasehi Varnamkhasti Vahid, Malmir Reza, Karbalaei Maryam. (2013). The impact of transformational leadership on public service motivation. 2, 3
 • Afjei Seyyed Ali Akbar, Dehghanan Hamed, Khasehi Varnamkhasti Vahid, malmir reza, Karbalaei Maryam. (2013). The impact of transformational leadership on public service Motivation. 2, 3
 • نعمتی زهرا، خاشعی ورنامخواستی وحید، دهقانان حامد. (1394). درآمدی بر عوامل مؤثر در موفقیت برنامه‌ریزی استراتژیک از منظر نوآوری باز در شرکت های خدمات مشاوره. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 5، 3
 • دهقانان حامد، رضائیان علی، حاج کریمی عباسعلی، آذر عادل. (1390). طراحی مدل مفهومی سنجش متوازن عملکرد در رسانه ملی، مورد مطالعه: شبکه خبر سیما. پژوهش های ارتباطی، 18، 65
 • افجه ای سیدعلی اکبر، دهقانان حامد، مفاخری فهیمه. (1394). تاثیر حمایت سازمانی، توانمندسازی و رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد شغلی. پژوهش های مدیریت منابع سازمانی، 5، 3
 • حاج کریمی عباسعلی، رضائیان علی، آذر عادل، دهقانان حامد. (1390). تحلیل میان سطحی تاثیر رهبری تحولی و روابط گروه کاری بر توانایی حل مساله و رفتارهای نوآورانه کارکنان. مطالعات مدیریت راهبردی، بهار 90، 5
 • دهقانان حامد. (1394). تحلیل چند سطحی عوامل موثر بر انگیزه خدمت در بخش عمومی. مدیریت دولتی، 7، 4
 • دهقانان حامد، احمدی محمد مهدی، علیزاده ابوالفضل. (1394). تاثیر ویژگی‌های روان‌شناختی در شکل‌گیری استرس تکنولوژی، مورد مطالعه: کاربران گوشی‌های تلفن همراه هوشمند. مطالعات رسانه ای، 10، 28
 • دهقانان حامد، بامدادصوفی جهانیار، محمدی مقدم یوسف، جوادیان رضا. (1394). ابعاد و مولفه های رفتار شهروندی سازمانی پلیس (مورد مطالعه : پلیس راهور نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران). مدیریت منابع در نیروی انتظامی، 3، 2
 • دهقانان حامد، صحت سعید، ساداتیان ابراهیم. (1394). مطالعه تطبیقی مولفه های موثر بر انگیزه خدمت به جامعه در بیمارستان های بخش خصوصی و دولتی. مطالعات مدیریت بهبود و تحول، 24، 79
 • دهقانان حامد، پورمقدسیان پویا. (1394). تحلیل رابطه ی اعتماد و اثربخشی در تیم های مجازی با تاکید بر نقش تسهیم دانش. مدیریت فناوری اطلاعات، 4، 13
 • دهقانان حامد، ادیب پور محمد رضا، فردوسی شهرام، شجاعی محمد حسین. (1394). بررسی و تبیین پیامدهای رهبری اخلاقی. مدیریت سازمانهای دولتی، 4، 13
 • دهقانان حامد، شاه محمدی نرگس. (1392). شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر قصد استفاده از موبایل بانک. مدیریت فناوری اطلاعات، 1، 4
 • Dehghanan Hamed, taherparvar nina. (2015). THE INFLUENCE OF ENVIRONMENTAL TRAINING WITH PROACTIVE ENVIRONMENTAL STRATEGIES. International Journal of Academic Research, 7, 5
 • دهقانان حامد، رحمتی کریم. (1394). بررسی عوامل موثر بر موفقیت مدیریت منابع انسانی الکترونیک. مطالعات مدیریت بهبود و تحول، -، -
 • دهقانان حامد، خاشعی ورنامخواستی وحید، رحیمی سعید. (1395). تاثیر جو کاری و اندازه شبکه اجتماعی بر انگیزه فعالیت های داوطلبانه: کاربست نظریه خود تعیین گری. پژوهش های مدیریت منابع سازمانی، -، -
 • دهقانان حامد، پورمقدسیان پویا. (1394). رابطه نزدیک بینی مدیریتی و راهبرد شرکت با تبیین نقش سخاوت مندی محیط. مطالعات مدیریت راهبردی، 8، 28
 • صحت سعید، دهقانان حامد، ساداتیان ابراهیم. (1394). مطالعه تطبیقی مولفه های موثر بر انگیزه خدمت به جامعه در بیمارستان های بخش خصوصی و دولتی. مطالعات مدیریت بهبود و تحول، 24، 79
 • افخمی اردکانی مهدی، دهقانان حامد، مهربان فر احسان، ورمزیار محسن. (1394). ارائه «مدل ده مرحله ای» تدوین استراتژی منابع انسانی بر مبنای نقاط مرجع استراتژیک. راهبرد، 24، 77
 • دهقانان حامد، بامدادصوفی جهانیار، محمدی مقدم یوسف، جوادیان رضا. (1394). شناسایی عوامل موثر بر رفتار شهروندی سازمانی پلیس راهور ناجا: مطالعه کیفی. فصلنامه پژوهش‌های مدیریت انتظامی، 10، 3
 • Dehghanan Hamed, shiezade elahe, erfani khanghahi mahshad. (2014). Organizational Commitment and Job Satisfaction as mediators on relationship between Managers Leadersship Styles and Employee Intention to leave. 41
 • دهقانان حامد، جلالی محسن. (1396). مقایسه و اولویت بندی ابزارهای تضمین سرمایه گذاری ها و فعالیت مالی در صنعت بیمه و بانکداری ایران. مجلس و راهبرد، 24، 90
 • دهقانان حامد، ادیب پور محمد رضا، دانشور دیلمی محمدرضا. (1395). تاثیر تناسب فرد و سازمان و تناسب فرد و شغل با رفتارهای کاری نوآورانه و عملکرد شغلی با تاکید بر نقش میانجی اعتماد در خلق نوآوری. مدیریت سازمانهای دولتی، 4، 3
 • دهقانان حامد، پورمقدسیان پویا. (1394). رابطه نزدیک بینی مدیریتی و راهبرد شرکت با تبیین نقش سخاوتمندی محیط. مطالعات مدیریت راهبردی، 7، 28
 • دهقانان حامد، رجب پور ابراهیم. (1395). تبیین نقش فناور ی اطلاعات در توانمندسازی کارکنان از طر یق فرهنگ سازمانی. مدیریت فرهنگی، 9، 28
 • سید نقوی میر علی، صحت سعید، دهقانان حامد، فرهادی علی. (1395). ارزیابی عملکرد دانشگاههای نظامی مبتنی بر چهارچوب تعالی و بالندگی سازمانی (موردمطالعه: یکی از دانشگاههای افسری). مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی، 6، 15
 • صحت سعید، دهقانان حامد، جلالی محسن. (1396). شناسایی و اولویت بندی عوامل مدیریتی مؤثر بر موفقیت بانکهای توسعهای در ایران )مطالعه موردی: بانک توسعه تعاون(. پژوهش ها و سیاست های اقتصادی، 24، 80
 • افجه ای سیدعلی اکبر، دهقانان حامد، خاشعی ورنامخواستی وحید، هاشمی سیدمحمود. (1395). موانع و چالش های ارتقای تصویر سازمانی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی (مورد مطالعه دانشگاه علامه طباطبائی). آموزش در علوم انتظامی، 3، 12
 • افجه ای سیدعلی اکبر، دهقانان حامد، خاشعی ورنامخواستی وحید، هاشمی سیدمحمود. (1395). طراحی مدل تصویرسازی سازمانی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی با رویکرد ساختاری - تفسیری (مورد مطالعه دانشگاه علامه طباطبائی). پژوهش در نظام های آموزشی، 10، 35
 • رضایی میرقائد علیرضا، سید نقوی میر علی، دهقانان حامد، امیری مقصود. (1396). بررسی و تعیین کارکردهای بهره ور متابع انسانی . . .. مدیریت بهره وری (فراسوی مدیریت)، 1، 1
 • هاشمی سیدمحمود، افجه ای سیدعلی اکبر، دهقانان حامد، خاشعی ورنامخواستی وحید. (1396). طراحی مدل تصویرسازی سازامنی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی با رویکرد ساختاری تفسیری. پژوهش در نظام های آموزشی، 11، 36
 • دهقانان حامد، شجاعی محمد حسین. (1396). نقش تعدیل گری رهبری تحول آفرین در رابطه میان جو اخلاقی ادراک شده و رفتارهای کاری مخرب. توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، 2، 44
 • حقیقی کفاش مهدی، دهقانان حامد، جلالی محسن. (1396). شناسایی و اولویت‌بندی انگیزه‌های اتحاد بانک ها و بیمه‌ها در شکل‌گیری «بانک- بیمه». پژوهشنامه بیمه، 127، 3
 • رضایی میرقائد علیرضا، سید نقوی میر علی، دهقانان حامد، امیری مقصود. (1396). الگوی معماری منابع انسانی دانش‌محور بر اساس بهره‌مندی از مزیت شبکه‌ها. راهبرد، 26، 85
 • افجه ای سیدعلی اکبر، دهقانان حامد، مفاخری فهیمه. (1394). تاثیرحمایت سازمانی، توانمندیارب و رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد شغلی. پژوهش های مدیریت منابع سازمانی، 5، 3
 • سید نقوی میر علی، صحت سعید، دهقانان حامد، فرهادی علی. (1395). ارزیابی عملکرد دانشگاه های نظامی مبتنی بر چارچوب تعالی و بالندگی سازمانی (مورد مطالعه: یکی از دانشگاه های افسری). مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی، -، -
منتشر شده در نشریات خارجی
 • Dehghanan Hamed, bakhshandeh ghasem. (2014). The impact of green perceived value and green perceived risk on green purchase behavior of Iranian consumers. international journal of management and humanity science, 3, 2
 • Dehghanan Hamed, ayatollahi monir, bakhshandeh ghasem. (2015). Effective Factors Patterns on Internet Banking Acceptance and Customer Oriented Brand Equity with Emphasis on Word of Mouth Advertisement Mediation. journal of social issues & humanities, 3, 9
 • Dehghanan Hamed, Khasehi Varnamkhasti Vahid, bakhshandeh ghasem. (2014). Selecting Optimum Strategy in Domestic Household Appliances Industry Using A’WOT Method. International SAMANM Journal of Business and Social Sciences (ISJBSS), 2, 2
 • Dehghanan Hamed, abdollahi hadi, rezayi mahammad. (2014). A study on effect of big five personality traits on emotional intelligence. Journal of management science letters, 4, 6
 • Dehghanan Hamed, jadidi narges. (2015). Effect of strategic attitudes on marketing capabilities in small and medium enterprises (SMES). Social and Management Research Journal, 12, 1
 • abdi aref, Dehghanan Hamed, Karbalaei Maryam, malmir reza, jafari shirin. (2013). Investigating of Brand Equity on Hospital Image. Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology, 6, 20
 • Dehghanan Hamed, padvaz saideh. (2014). Analysis of the impact of service quality on customer satisfaction and loyalty (case study: MCI's Customers). Asian Journal of Research in Marketing, 3, 5
 • Dehghanan Hamed, mafakheri fahimeh. (2014). THE ROLE OF ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR ON THE RELATIONSHIP BETWEEN PSYCHOLOGICAL EMPOWERMENT AND JOB PERFORMANCE. JOURNAL OF ECONOMICS & MANAGEMENT STRATEGY, 3, 12
 • ghorbani emeliya, Dehghanan Hamed, bakhshandeh ghasem. (2014). A study on the effects of service quality on brand personality: Evidence from Hotel industry. Journal of management science letters, 4, 7
 • Dehghanan Hamed, abdollahi hadi, Tavaneh Abdollah. (2016). ANALYSIS OF CUSTOMER LOYALTY AND PROFITABILITY DRIVES IN IRAN'S BANKING INDUSTRY. Journal of Strategy and Management, 10, 1
 • Dehghanan Hamed, Khasehi Varnamkhasti Vahid, bakhshandeh ghasem. (2014). Selecting optimum Strategy in domestic Household Appliances Industry Using AWOT Method. International SAMANM Journal of Business and Social Sciences (ISJBSS), 2, 2
 • Torkestani Mohammad Saleh, Dehghanan Hamed, jamshidi elham. (2015). The impact of locus-of-control and emotional intelligence on policyholder loyalty following service failures. Insurance Markets and Companies: Analyses and Actuarial Computations, 6, 1
ارائه شده در همایش‌های داخلی
 • Dehghanan Hamed, The second international conference on management and culture development, Published Article, A dynamic methodology to assess capability organization
 • حمیدی آیدا، دهقانان حامد، خاشعی ورنامخواستی وحید، دومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، بررسی وضعیت تعهد سازمانی بر اساس مدل آلن ئو میر (مورد مطالعه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان)، 1392/11/24، 1392/11/24
 • دهقانان حامد، پورتیموری زهرا، عیوضلو منصوره، دومین اجلاس مدیران تحقیق، توسعه و فناوری، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، ارائه روشی پویا جهت ارزیابی قابلیت های سازمان، 1392/11/28، 1392/11/29
 • دهقانان حامد، سپهوند اکبر، آروین محسن، اولین همایش داخلی حسابداری ومدیریت، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، ارائه الگویی جهت تحلیل چندسطحی رفتار سازمانی مثبت گرا، 1392/11/30، 1392/11/30
 • دهقانان حامد، آروین محسن، اولین همایش داخلی حسابداری ومدیریت، ارائه پوستر، 1392/11/30، 1392/11/30
 • دهقانان حامد، اکبری محمد، آروین محسن، اولین همایش داخلی مدیریت و حسابداری، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، رویکرد اقتضایی به الگوی عملکرد بالا در مدیریت منابع انسانی، 1392/11/30، 1392/11/30
 • دهقانان حامد، سپهری الهام، پورابراهیم یاسین، دومین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، تحلیل مولفه های موثر سطح فردی در بروز سوء رفتارهای سازمانی، 1392/12/01، 1392/12/01
 • دهقانان حامد، سپهری الهام، پورابراهیم یاسین، دومین کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، سطح فردی بروز سوء رفتارهای سازمانی، 1392/12/01، 1392/12/01
 • دهقانان حامد، سپهری الهام، بنی هاشمی سیده ساجده، دومین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، عناصر اصلی توسعه و حفظ فرهنگ اخلاقی در سازمان، 1392/12/01، 1392/12/01
 • دهقانان حامد، صهایی زهرا، چرخ گرد مریم، دومین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، ارائه مدلی جهت تحلیل چىد سطحی احساسات در سازمان، 1392/12/01، 1392/12/01
 • دهقانان حامد، حاجی زین العابدینی شیما، خاشعی ورنامخواستی وحید، کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، تاثیر سبک رهبری بر فاکتورهای موثر بر پذیرش فناوری های جدید در سازمان، 1392/12/01، 1392/12/01
 • حمیدی آیدا، دهقانان حامد، خاشعی ورنامخواستی وحید، کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت، سخنران، 1392/12/01، 1392/12/01
 • دهقانان حامد، کنفرانس منطقه ای کاربرد حسابداری و مدیریت مالی در مسال اقتصادی اجتماعی، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، نقش پورتال های مدیریت منابع انسانی در کاراهه متغیر شغلی، 1392/12/01، 1392/12/01
 • حمیدی آیدا، دهقانان حامد، خاشعی ورنامخواستی وحید، بررسی وضعیت سلامت سازمانی بر اساس مدل هوی و فیلدمن، سخنران، 1392/12/01، 1392/12/01
 • حمیدی آیدا، دهقانان حامد، دومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، بررسی وضعیت سلامت سازمانی بر اساس مدل هوی و فیلدرمن، 1392/12/01، 1392/12/01
 • صمدی عباس، دهقانان حامد، جعفری باقر، جعفری محمد رضا، همایش ملی مدیریت بازرگانی با محوریت: کسب و کارهای کارآفرینانه و اقتصاد دانش بنیان، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، بررسی تاثیر ابعاد توانمندسازی برخلاقیت شغلی کارکنان مورد مطالعه: شرکت تولید برق شهید مفتح همدان، 1392/12/08، 1392/12/08
 • دهقانان حامد، آروین محسن، سپهوند اکبر، مقیم نژاد مسعود، همایش ملی حسابداری، حسابرسی و مدیریت، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، معرفی الگویی برای تحلیل چندسطحی رفتارسازمانی مثبت گرا، 1393/02/18، 1393/02/18
 • دهقانان حامد، طاهرپرور نینا، دومین همایش ملی و تخصصی پژوهشهای محیط زیست ایران، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، بررسی رابطه خلاقیت سازمانی با آموزش های زیست محیطی، 1393/05/16، 1393/05/16
 • ترکستانی محمد صالح، دهقانان حامد، جمشیدی الهام، دومین همایش داخلی حسابداری مدیریت اقتصاد، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، نقش کانون کنترل مشتری در تمایل به وفاداری به هنگام بروز قصور در خدمات در بیمه های اتومبیل، 1393/11/01، 1393/11/01
 • دهقانان حامد، علیزاده ابوالفضل، بخشنده قاسم، دومین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، بررسی نقش حمایتی مدیران از نتایج کارکردی داخلی و خارجی کیفیت: اثر میانجی بهینه کاوی و مسئولیت اجتماعی، 1393/11/07، 1393/11/07
 • انصاری طوبی، دهقانان حامد، کنفرانس بین المللی مدیریت حسابداری و اقتصاد، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، تاثیر بازارگرایی بر کارآفرینی: نقش تعدیل کنندگی نوآوری، 1393/12/20، 1393/12/21
 • محمدی نسب علی، دهقانان حامد، همایش ملی هزاره سوم و علوم انسانی، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، تئوری چند سطحی و کاربرد آن در تئوری سازمان و ارتباطات سازمانی، 1394/03/25، 1394/03/25
 • دهقانان حامد، صادقیان محمدعلی، مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی، مقاله چاپ شده، مقاله خلاصه، هوش هیجانی و کاربرد آن در مدیریت، 1394/03/31، 1394/03/31
 • دهقانان حامد، صادقیان محمد علی، کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با ریکرد کارآفرینی، مقاله چاپ شده، ایجاد فرهنگ سازمانی حمایتی و استمرار آن با استفاده از رهبری راهبردی نوآورانه، 1394/03/31، 1394/03/31
 • علیزاده ابوالفضل، دهقانان حامد، احمدی محمد مهدی، همایش بین المللی مدیریت، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، بررسی نقش ابعاد کیفیت خدمات در شکل‏گیری شخصیت برند فروشگاه زنجیره ای شهروند، 1393/10/01، 1394/07/09
 • دهقانان حامد، عسگریان نیلوفر، ابزارها و تکنیک های مدیریت، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، مدیریت پایدار منابع انسانی: رویکردهای نظری و مفاهیم در حال ظهور، 1394/10/15، 1394/10/16
 • دهقانان حامد، صابری علیرضا، کنفرانس بین المللی تحقیقات کاربردی در مدیریت، مهتدسی صنایع و اقتصاد، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، بررسی تطبیقی مبانی هستی شناختی و شناخت شناسی در نظریه های تغییر سازمانی، 1394/12/15، 1394/12/15
 • دهقانان حامد، صحت سعید، جلالی محسن، نقش بانک های توسعه ای در توسعه و رونق اقتصادی کشور، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر موفقیت بانک های توسعه ای در ایران، 1395/03/10، 1395/03/10
 • دهقانان حامد، همایش ملی هزاره سوم و علوم مدیریت، مقاله چاپ شده، 1394/01/17
 • دهقانان حامد، کنفرانس مدیریت سرمایه های انسانی با رویکرد کاربردی، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، مدیریت شایستگی محور زیربنای مدیریت منابع انسانی
 • دهقانان حامد، همایش عملیات روانی(مهندسی و آینده پژوهی)، سخنران
 • شیخ محمد جواد، دهقانان حامد، مسگری مشهدی حجت، سالاریه فاطمه، پنجمین همایش سالانه مدیریت و برندسازی؛ 2016، مقاله چاپ شده، مهندسی فرآیند(مطالعه موردی: شرکت فن آوا کارت)
 • دهقانان حامد، میرزایی عزت الله، همایش ملی دانش و امنیت، سخنران، نقش پلیس در پیشگیری از رفتارهای وندالیستی در بین جوانان و نوجوانان
 • دهقانان حامد، دومین همایش ملی برند در صنعت گردشگری، سخنران، راه کارهای توسعه برند ملی در صنعت توریسم ایران
 • دهقانان حامد، اولین همایش بین المللی پژوهش های نوین در مطالعات مدیریت، مقاله چاپ شده، استراتژیهای منابع انسانی و مجازی شدن سازمان: بررسی زیرسیستم تامین نیروی انسانی در سازمانهای مجازی
 • دهقانان حامد، حاجی کریمی عباسعلی، کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم، مقاله چاپ شده، بررسی و تحلیل عدالت رویه ای بر رفتار شهروندی سازمانی و تاثیر آن بر وجهه سازمانی(مورد مطالعه: بانک ملت شهر تهران)
ارائه شده در همایش های بین المللی
 • Dehghanan Hamed, bakhshandeh ghasem, salmani mostafa, The first international conference on economic epic (with an approach to management and accounting), Published Article, complete article, Identifying effective motivator factors on E-WOM participation intention, 2014/02/13, 2014/02/14
 • Dehghanan Hamed, Khasehi Varnamkhasti Vahid, bakhshandeh ghasem, The first international conference of political epic (with an emphasis on developments in the Middle East) and economic Epic (with an emphasis on management and accounting), Published Article, complete article, selecting optimum strategy in dometic household appliances industry using a wot method, 2014/02/13, 2014/02/14
 • Dehghanan Hamed, alizadeh zahra, International conference of management, Published Article, complete article, The matrix of managers styles in the crisis management, 2014/09/16, 2014/09/17
 • Dehghanan Hamed, international conference of management elites, Published Article, reflection on the strategy and organization competency model, contingency aproach based on resource based aproach, 2016/06/01, 2016/06/01
 • Sehat Saeed, Dehghanan Hamed, YAVAR Bijan, Mahmoud SHIRCHI, Mahmoudzadeh S. Mojtaba, The 6th International Disaster and Risk Conference, IDRC,, Published Article, Human Efficiency (Performance) a way Towards Increasing the Quality of Metropolitan Crisis Management, 2016/08/28, 2016/09/01
 • Sehat Saeed, Dehghanan Hamed, Bijan YAVAR,, Hamidreza MIRZAEI, Mahmoud SHIRCHI, Zohreh BAGHERIZADEH ASHARI,, The 6th International Disaster and Risk Conference, IDRC,, Published Article, Constant Intelligent Monitoring Systems will Enhance Human Efficiency as a Sustainable Development Context in Metropolitan Crisis Management, 2016/08/28, 2016/09/01
 • Dehghanan Hamed, Sehat Saeed, Mahmoud Zadeh Seyyed Mojtaba, bijan yavar, The 6th International Disaster and Risk Conference, Published Article, complete article, Human Efficiency (Performance) a way Towards Increasing the Quality of Metropolitan Crisis Management, 2016/08/28, 2016/09/01
 • Dehghanan Hamed, khanmohammadi morteza, 3rd International Conference on Management and Humanities, Published Article, complete article, investigate the effect of performance management system on labor productivity (Case study: Mazandaran Water & Wastewater Company), 2016/10/13, 2016/10/13
 • Dehghanan Hamed, Khasehi Varnamkhasti Vahid, bakhshandeh ghasem, the first international confrence on economic epic (with an approach to management and accounting), Published Article
 • Dehghanan Hamed, International Conference of Euro Asia-Economic Forum, announcer, complete article, Marketing strategies of iranian tourisem industry
 • دهقانان حامد، قنبروند حمید، جعفریان مرضیه، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و میزان آمادگی سازمان برای استقرار مدیریت دانش، 1392/06/21، 1392/06/22
 • دهقانان حامد، پاکرو زهرا، شهبازی امیر، یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، مقاله چاپ شده، مقاله خلاصه، سنجش نگرش فرهنگی دانشجویان بر طبق الگوی هافستد و رابطه آن با خرده فرهنگ ها، 1392/09/28، 1392/09/28
 • دهقانان حامد، مفاخری فهیمه، کنفرانس بین المللی مدیریت، چالش ها و راهکارها، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، ارائه الگوی مفهومی جهت تحلیل چندسطحی رابطه فرهنگ و رهبری و اثربخشی سازمانی، 1392/10/05، 1392/10/05
 • دهقانان حامد، مردانی نسیم، دشتی سبا، کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، اثرات محیط اخلاقی بر هویت سازمانی، اعتماد سرپرست و جابجایی کارکنان فروش، 1392/11/24، 1392/11/25
 • دهقانان حامد، شیعه زاد اله، عرفانی خانقاهی مهشاد، سومین همایش بین المللی علوم رفتاری، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، بررس نقش‎واسط رضایت‎شغلی و تعهد‎سازمانی بر تاثیر سبک‎های رهبری مدیران و تمایل کارکنان به ترک‎خدمت، 1392/12/09، 1392/12/09
 • دهقانان حامد، Asian Journal of Research in Marketing، مقاله چاپ شده، Analysis of the impact of service quality on customer satisfaction and loyalty (case study: MCI's Customers)، 1393/07/17، 1393/07/17
 • دهقانان حامد، مردانی نسیم، کنفرانس بین المللی ابزارها و تکنیک های مدیریت، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، نقش شایستگی های رفتاری و رفتار شهروندی سازمانی در توسعه پایدار سازمان، 1393/10/16، 1393/10/17
 • دهقانان حامد، صادقیان محمد علی، اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، هوش هیجانی و کاربرد آن در مدیریت، 1393/12/10، 1393/12/11
 • دهقانان حامد، طوبی انصاری، اولین کفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و حسابداری، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، تاثر بازارگرایی بر خلق ارزش برای مشتری، 1393/12/20، 1393/12/21
 • انصاری طوبی، دهقانان حامد، کنفرانس بین المللی مدیریت حسابداری و اقتصاد، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، تاثیر نوآوری بر کارآفرینی و خلق ارزش برای مشتری، 1393/12/20، 1393/12/21
 • دهقانان حامد، دومین همایش بین المللی مدیریت و فرهنگ توسعه، ارائه پوستر، 1394/01/17، 1394/01/17
 • دهقانان حامد، محمدی علی، کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، نقش برنامه ریزی منابع انسانی در بهره وری سازمان، 1394/02/31، 1394/02/31
 • نصیری حامد، دهقانان حامد، شیخ محمدی فریبا، کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، تحلیل چند سطحی عوامل موثر بر آمادگیبرای تغییر در سازمان، 1394/02/31، 1394/02/31
 • دهقانان حامد، جدیدی نرگس، اولین کفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و حسابدا ری، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، تاثیر گرایشات استراتژیک ب قابلیت های بازاریابی مرتبط با معماری سازمان، 1394/03/30، 1394/03/30
 • دهقانان حامد، تاک پریسا، کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در اقتصاد، مدیریت و حسابداری، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، تاثیرتفاوت های فرهنگی بر اجرای اصول اخلاقی و مسئولیت اجتماعی در سازمان ها، 1394/05/01، 1394/05/01
 • دهقانان حامد، آشفته ایمان، کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، بررسی تاثیر مولفه های جمعیت شناختی در رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیم خرید مشتری هنگام خرید لوازم خانگی، 1394/09/09، 1394/09/09
 • دهقانان حامد، گودرزی زینب، جمشیدیان مینا، کنفرانس بین المللی مدیریت دانش، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، دلایل و پیامدهای توسعه نظریه رهبری الکترونیک در سازمان، 1394/12/04، 1394/12/05
 • دهقانان حامد، بهیار پدرام، کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد در قرن 21، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، ارائه الگویی جهت تبیین عوامل موثر بر رفتار شهروندی در جوامع مجازی، 1394/12/12، 1394/12/12
 • دهقانان حامد، عظیمی الناز، زندیه مهیا، کنفرانس بین المللی تحقیقات کاربردی در مدیریت، مهتدسی صنایع و اقتصاد، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، عوامل موثر بر مدیریت اثربخش عملکرد در گروه های چندفرهنگی، 1394/12/15، 1394/12/15
 • دهقانان حامد، هاشمی کاظم، کنفرانس بین المللی پارادایم های نوین مدیریت، هوش تجاری و سازمانی، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، مولفه های موثر در بازتولید قدرت در سازمان از منظر تحلیل الگوهای دسترسی به گفتمان، 1395/02/30، 1395/02/30
 • دهقانان حامد، شاهانی آزاده، شاهانی راحله، کنفرانس بین المللی نخبگان مدیریت، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، تاملی در باب نسبت استراتژی و مدل شایستگی سازمان، نگرشی اقتضائی مبتنی بر رویکرد منبع محور، 1395/03/12، 1395/03/12
 • دهقانان حامد، یزدانی حسین، سومین کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، توسعه استراتژیک منابع انسانی در شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (کاربست تئوری داده بنیاد)، 1395/08/20، 1395/08/20
 • حقیقی کفاش مهدی، دهقانان حامد، جلالی محسن، بیست و سومین همایش ملی و نهمین همایش بین المللی بیمه و توسعه، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، شناسایی و اولویت بندی راهکارهای مدیریت ریسک بانک ها از طریق فعالیت های بیمه ای و غیر بیمه ای، 1395/09/13، 1395/09/13
 • دهقانان حامد، حقیقی کفاش مهدی، جلالی محسن، بیست و سومین همایش ملی بیمه و توسعه، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، شناسایی و اولویت‌بندی انگیزه‌های اتحاد بانک‌ها و بیمه‌ها در شکل‌گیری بانک-بیمه، 1395/09/13، 1395/09/13
 • دهقانان حامد، سوار نسترن، سوار منا، ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، سنجش همراستایی استراتژی های سازمان و استراتژی های منابع انسانی با توجه به معماری منتخب منابع انسانی و شرایط محیط و معرفی ابزارهای سنجش همسویی استراتژیک در شرایط محیطی متفاوت، 1395/12/15، 1395/12/15
 • دهقانان حامد، رحیمی سعید، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری، مقاله چاپ شده، تاثیر جو کاری حمایت گر خودمختاری و اندازه شبکه اجتماعی بر ارضای نیازهای بنیادین روانشناختی داوطلبان: کاربست نظریه خودتعیین گری
 • عمید امین، دهقانان حامد، کنفرانس بین المللی بودجه ریزی عملیاتی، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، نقش معماری سازمانی در استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی
 • دهقانان حامد، سومین همایش بین المللی علوم و فناوری نانوی جمهوری اسلامی ایران، سخنران، استراتژی های مدیریت منابع انسانی در جهت تجاری سازی فناوری نانو در ایران
 • دهقانان حامد، کنفرانس بین المللی ابزارها و تکنیک های مدیریت، سخنران، مدیریت پایدار منابع انسانی، رویکردهای نظری و مفاهیم در حال ظهور، 1393/12/08
 • دهقانان حامد، کنفرانس بین المللی مدیریت، ارائه پوستر
 • دهقانان حامد، هشتمین کنفرانس بین المللی منابع انسانی، سخنران، آسیب شناسی اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری
 • دهقانان حامد، رحیمی سعید، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری، مقاله چاپ شده، تاثیرارضای سه نیاز بنیادین روانشناختی بر انگیزه فعالیت های داوطلبانه کاربست نظریه خودتعیین گری
 • دهقانان حامد، ترکستانی محمد صالح، کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری، مقاله چاپ شده، نقش مربی گری مدیریتی در جهت توسعه منابع انسانی سازمان ها
تالیف
 • دهقانان حامد. (---). مدیریت منابع انسانی مبتنی بر شایستگی. ایران-تهران، نشر بازرگانی
ترجمه
 • خاشعی ورنامخواستی وحید، دهقانان حامد، هرندی عطاءالله. (1394). مدیریت استراتژیک و مزیت رقابتی. ایران-تهران، شرکت چاپ و نشر بازرگانی
 • دهقانان حامد، قاسمی مجتبی، بهیار پدرام. (1394). روش شناسی پژوهش در مدیریت منابع انسانی. ایران-تهران، موسسه کتاب مهربان نشر
 • دهقانان حامد. (---). سازمان و مدیریت (رویکردی میان فرهنگی). ایران-تهران، موسسه نشر بازرگانی
 • دهقانان حامد، محمدی نسب علی، مهدی زاده الهه. (1395). مدیریت پایدار منابع انسانی (جلد اول). ایران-تهران، موسسه کتاب مهربان نشر
 • دهقانان حامد، مهجور مصطفی. (---). توسعه استراتژیک منابع انسانی. ایران-تهران، نشر مهربان
 • دهقانان حامد، خاشعی ورنامخواستی وحید، رحمتی کریم. (1393). مدیریت استراتژیک منابع انسانی. ایران-تهران، شرکت چاپ و نشر بازرگانی
 • خاشعی ورنامخواستی وحید، دهقانان حامد، هرندی عطاءالله. (1394). مدیریت استراتژیک و مزیت رقابتی. ایران-تهران، شرکت چاپ و نشر بازرگانی
طرح های کاربردی برون دانشگاهی
 • طراحی، تامین و مدیریت محتوای مدرسه اینترنتی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، کاربردی، 1394/12/20
 • شناسایی و تبیین مدل ارتبـاط گیری بـا ایرانیـان خـارج از کشور جهت جلب مشارکت در کمکهای مالی و تخصصـی، طرح ملی، 1395/03/06
طرح‌های درون دانشگاهی
 • بازنگری و تدوین الگوی مطلوب سرفصل های دوره کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (گرایش مدیریت تحول)، 1391/11/05، 1392/04/23
کارشناسی ارشد
 • بررسی تاثیر تعهد سازمانی بر سلامت سازمانی در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان، آیدا حمیدی، کاربردی، غیر از دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/06/27
 • بررسی تاثیر سبک رهبری بر فاکتورهای موثر در پذیرش فناوری جدید، شیما حاجی زین العابدینی، کاربردی، غیر از دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/06/27
 • بررسی اثر مدیریت ارتباط با مشتری بر ابعاد ارزش ویژه برند با در نظر گرفتن نقش میانجی گری کیفیت ارتباط، ریحانه یوسفی مرجین، کاربردی، غیر از دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/06/28
 • رابطه کیفیت زندگی کاری با عملکرد سازمانی با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن، سعید خادمیان، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/06/31
 • رابطه کیفیت زندگی کاری با عملکرد سازمانی با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن، سعید خادمیان راوندی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/06/31
 • بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی بر مولفه های بازاریابی رابطه مند بانک ملت، حوا ابوالحسنی، کاربردی، غیر از دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/07/03
 • شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر قصد استفاده از موبایل بانک (مورد مطالعه : شعب بانک صادرات)، نرگس شاه محمدی، کاربردی، غیر از دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/07/28
 • بررسی اثرات آمیخته بازاریابی و ارزش ویژه برند با اثر میانجی تبلیغات دهان به دهان، یحیی عبداللهیان، کاربردی، غیر از دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/10/25
 • بررسی و تحلیل تاثیر کیفیت خدمات بر رضایت و وفاداری مشتریان، سعیده پدواز، کاربردی، غیر از دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/10/30
 • رابطه تعاملات میان وظیفه ای با عملکرد صادراتی، طاهره ظهره وند، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/11/12
 • تاثیر توانمندسازی سازمانی و روانشناختی بر مشتری مداری در شعب بانک پارسیان، ایوب مولایی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/03/27
 • بررسی عوامل موثر بر موفقیت مدیریت منابع انسانی الکترونیک، کریم رحمتی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/06/23
 • تاثیر حمایت سازمانی ادراک شده و توانمندسازس روان شناختی و رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد شغلی، فهیمه مفاخری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/06/25
 • رابطه فعالیت های مدیران و سرمایه فکری با رضایت شغلی و رفتار شهروندی کارکنان، فرید قنبری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/06/28
 • رابطه بین مداخلات فردی تحول سازمانی و توانمندسازی کارکنان، محمدحسن دهقانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/06/28
 • رابطه ویژگی های شخصیتی و مهارتهای سیاسی مدیران با رهبری تحول آفرین، هادی قدیمی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/06/29
 • رابطه خلاقیت ، آموزش و یادگیری سازمانی با استراتژی های حمایت از محیط زیست، نینا طاهرپرور، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/06/29
 • مطالعه تطبیقی مولفه های موثر بر انگیزه خدمت به جامعه در بیمارستان های بخش دولتی و خصوصی، ابراهیم ساداتیان، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/06/29
 • رابطه اخلاق حرفه ای، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی با عملکرد مالی در صنعت بانکداری، سید حسین ابوالحسنی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/06/30
 • رابطه استراتژی های مدیریت دانش و حفظ و نگه داشت کارکنان در شرکت های دانش بنیان، امیرحسین شیوازاد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/06/31
 • نقش ویژگی های روان شناختی در حفظ مشتریان بیمه های اتومبیل به هنگام قصور در خدمات، الهام جمشیدی بروجردی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/06/31
 • رابطه استراتژی های مدیریت دانش و حفظ و نگهداشت کارکنان در شرکت های دانش بنیان، امیرحسین شیوازاد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/06/31
 • رابطه تعارض ارتباطی و اعتماد به کارفرما با رفتار شهروندی سازمانی، فرزین رعیت، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/09/08
 • رابطه بدبینی سازمانی و رفتار رهبری اخلاقیدر صنعت بیمه، فاطمه غلامی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/09/08
 • نگرش مدیران شرکت های کوچک و متوسط نسبت به تاثیر اتحاد استراتژیک بر عملکرد در صنعت زیست فناوری، سعید ابوئی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/09/10
 • نگرش مدیران شرکت های کوچک و متوسط نسبت به تاثیر اتحاد استراتژیک بر عملکرد در صنعت زیست فناوری، سعید ابویی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/09/10
 • نقش حمایت سازمانی ادراک شده در رابطه میان جو اخلاقی سازمان و سکوت کارکنان، راضیه دزفولی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/09/19
 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی، زینب حاجی محمدیان، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/11/03
 • رابطه مداخلات فردی تحول سازمانی و توانمندسازی کارکنان، محمد حسن دهقانی، کاربردی، غیر از دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/11/09
 • رابطه مسئولیت اجتماعی شرکت از طریق ارزش ویژه برند و شهرت سازمانی با عملکرد برند، حسین خوش نشین، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/11/10
 • تاثیر توانمند سازی سازمانی و روان شناختی بر مشتری مداری در شعب بانک پارسیان، ایوب مولایی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/11/10
 • عوامل موثر بر قصد استفاده از سیستم های مدیریت منابع انسانی الکترونیک، الناز منصوری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/11/11
 • رابطه بین فرزانگی کارکنان و استرس شغلی با خلاقیت سازمانی، راضیه داننده، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/11/11
 • زهرا نعمتی، غیر از دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/11/11
 • رابطه اخلاق حرفه ای، تعهدسازمانی و رفتار شهروندی با عملکرد مالی در صنعت بانکداری، سید حسین ابوالحسنی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/11/11
 • رابطه ویژگی های شخصیتی و مهارت های سیاسی مدیران با رهبری تحول آفرین، هادی قدیمی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/11/11
 • نقش منابع و تقاضای شغلی بر برابطه بین اعتیاد به کار و تحلیل رفتگی کارکنان، سحر عابدی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/11/14
 • رابطه میان فعالیت های منابع انسانی ،فرهنگ سازمانی و خلاقیت سازمانی، آرزو همتی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/11/18
 • رابطه میان انعطاف پذیری منابع انسانی،فرهنگ سازمانی وعملکرد کارکنان در شرکت های بیمه، عاطفه آزموده اندراب، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/11/29
 • تاثیر ساز و کارهای یادگیری سازمانی بر ظرفیت نوآوری استراتژیک، زینب چاوشی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/06/22
 • رابطه ویژگی های شخصیتی کارکنان با رفتارهای غیر مولد کاری، بهنوش زرندی باغینی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/06/22
 • رابطه فعالیت های مدیریت دانش و عملکرد صادراتی در شرکتهای کوچک و متوسط، عطیه اشرف حصاری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/06/29
 • تاثیر جو کاری و شبکه های اجتماعی بر انگیزه فعالیت های داوطلبانه، سعید رحیمی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/06/31
 • تاثیر جو کاری و شبکه اجتماعی بر انگیزه فعالیت های داوطلبانه، سعید رحیمی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/06/31
 • تاثیر جو و طراحی چیدمان فروشگاههای اینترنتی بر رفتار خرید آنی انلاین مشتریان، فروزان قلی پور حسین آباد، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/06/31
 • رابطه بین ادراک از بی عدالتی سازمانی و رفتار کاری انحرافی باتوجه به نقش میانجی گری عدم مشارکت اخلاقی، مجید عزیزی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/06/31
 • تاثیر فرایندهای مدیریت دانش بر چابکی سازمان در شرکت های دانش بنیان، مهدی شریفی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/07/04
 • تاثیر رفتار شبکه ای بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی مورد مطالعه: نمایندگان فروش بیمه پارسیان، سعید باباخانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/11/24
 • رابطه ادراک از برند کارفرما با نگرش های شغلی کارکنان، زهرا علیزاده فر، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/11/25
 • تاثیر سبک های ارتباطی مدیران بر تعهد سازمانی کارکنان با تاکید بر حمایت سرپرستی ادراک شده, رضایت ارتباطی و عزت نفس سازمانی، مارال فرهادی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/11/25
 • تاثیر واگذاری مدیریت مراکز درمانی دولتی به بخش غیردولتی بر فعالیت های مدیریت منابع انسانی، زهرا مباشری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/11/25
 • عوامل موثر بر جذابیت برند کارفرما در کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، حسین کشاورزی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/11/25
 • تاثیر عوامل جمعیت شناختی بر رابطه میان ادراک کارکنان از استراتژی های منابع انسانی و نگرش های شغلی، محمدعلی صادقیان، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/11/27
 • تاثیر تاکتیک های نفوذ و بازاریابی داخلی بر توسعه محصول جدید (مورد مطالعه: شرکت های تجهیزات پزشکی تهران)، زهرا پورتیموری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/06/16
 • نقش رهبری تحول آفرین در تعدیل رفتارهای کاری مخرب، محمد حسین شجاعی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/06/21
 • تاثیر جو اخلاقی بر عملکرد مالی سازمان با توجه به نقش نوآوری سازمان، حمایت از نوآوری و ارزیابی عملکرد، پویا پورمقدسیان، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/06/29
 • رابطه سیستم حافظه انتقالی و استراتژی های یادگیری با عملکرد تیمی کارکنان در شرکت های دانش بنیان، محمدرضا دانشور دیلمی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/06/29
 • نقش وثوق پذیری در رابطه میان مربی گری مدیریتی و رفتارهای فرانقش کارکنان، اسماء کمالی نسب، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/06/31
 • تاثیر هویت یابی سازمانی بر رابطه میان جامعه پذیری سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در شرکت هواپیمایی ساها، فرخنده علی عسگری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/06/31
 • مطالعه میان سطحی عوامل موثر در آمادگی برای تغییر در سازمان های وارد کننده دارو و تجهیزات پزشکی، فریبا شیخ محمدی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/06/31
 • شناسایی و اولویت‌بندی مؤلفه‌های مدیریت پایدار منابع انسانی در صنعت بانکداری ایران، علی محمدی نسب، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/06/31
 • رابطه بین هوش عاطفی، انطباق پذیری کارکنان، رضایت شغلی و عملکرد شغلی در شعب بانک آینده در شهر تهران، سعید حاتمی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/11/17
 • رابطه سبک رهبری با خودپنداری کارکنان با تاکید بر نقش میانجی مبادله رهبر-عضو، فائزه مرگانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/11/24
 • رابطه تعارض کار خانواده و تعهد سازمانی با رضایت شغلی، نیلوفر چترعنبرین، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
PhD
 • الگوی انواع استراتژی های ارزیابی عملکرد برای...، رحیم زارع، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/02/01
 • بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر توسعه بازاریابی شبکه ای در ایران، محمد هادی شیبانی، کاربردی، غیر از دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/10/01
 • تأثیر عوامل پذیرش بانکداری اینترنتی بر ارزش ویژۀ برند مشتری محور با تأکید بر اثر میانجی تبلیغات دهان به دهان، منیرالسادات آیت اللهی، کاربردی، غیر از دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/11/01
 • بررسی رابطه آمیخته بازاریابی و ارزش ویژه برند با اثر میانجی تبلیغات دهان به دهان، یحیی عبداللهیان، کاربردی، غیر از دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/11/10
 • علی فرخیان مقدم، غیر از دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/11/12
 • طراحی الگوی رفتار شهروندی سازمانی پلیس راهور ناجا، رضا جوادیان، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/02/13