professor_pic
وحید ناصحی فر
وحید ناصحی فر ، دانشیار رشته --- است. ایشان در گروه آموزشی مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت و حسابداری عضویت دارد
دروس تدریس شده
 • رفتارمصرف کننده، دکتری
 • رفتارمصرف کننده، کارشناسی ارشد
 • بازاریابی صنعتی، دکتری
 • مدیریت استراتژیک بازاریابی، کارشناسی ارشد
 • بازاریابی‌بین‌الملل، کارشناسی
 • مهارتهای‌عمومی‌مدیریت‌، کارشناسی ارشد
 • بازارشناسی‌و‌مسائل‌بازاریابی‌، کارشناسی ارشد
 • مهارتهای‌عمومی‌مدیریت‌، کارشناسی ارشد
 • بازارشناسی‌و‌مسائل‌بازاریابی‌، کارشناسی ارشد
 • سمینار(تحقیق و تتبع نظری)، کارشناسی ارشد
 • مسائل‌جاری‌مدیریت‌اجرایی‌، کارشناسی ارشد
 • مسائل‌جاری‌مدیریت‌اجرایی‌، کارشناسی ارشد